Hankkeet

Hankkeet tiedottavat

Kaupungin eri hallintokunnat valmistelevat hankkeet. Hanketiimi kokoontuu tarvittaessa ja käy läpi mm. hankesuunnitelmien aihiot. Mikäli hanketiimi puoltaa hankevalmistelua, sen valmistelua voidaan jatkaa valiokuntien ohjausesityksen kautta kaupunginhallitukseen.

Pudasjärven kaupungin hankesalkku oli kesäkuun 2020 alussa 7,2 miljoonaa. Luku on laskettu hankkeiden kokonaisbudjetilla.

Kesäkuun 2020 alussa voimassa olevista 44 hankkeesta Pudasjärvi maksaa kuntarahaosuutta vuoden 2020 aikana yhteensä 128 221 €. Luku muuttuu sitä mukaa, kun uusia hankepäätöksiä saadaan. 

Hankkeita moititaan usein, että niistä ei jää mitään jäljelle. Usein hankkeilla haetaan lisäresurssia uusien toimintamallien tai muun sellaisen kokeilemiseksi. Tämä ei välttämättä näy suoraan kuntalaisille vaan se toimii valmisteleville virkamiehille lisäresurssina. Rahoittajien tukiprosentti vaihtelee rahoittajasta riippuen. Kehittämishankkeissa keskimääräinen tuki on 75 %, jolloin kunnan maksuosuudeksi jää 25 %. Investointihankkeissa tuki on yleensä 50%. Opetus- ja sivistyspuolen hankkeissa tuki on keskimäärin 90 %.