Ympäristönsuojelu

Metalliromua

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottavat ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Pu­dasjärven, Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin.

Ympäristöluvat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta vaatii ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristöluvan. Oulunkaaren ympäristölautakunta käsittelee ympäristönsuojeluasetuksen 2 § mukaisten toimintojen ympäristöluvat.

Ympäristölupaa haetaan toimittamalla ympäristölupalomake Oulunkaaren ympäristöpalvelujen sähköpostiin osoitteeseen: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi.

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely

Eläinsuojille ja eräille muille toiminnoille kuten sahalaitoksille ja ampumaradoille on käytössä uusi ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely. Se eroaa ympäristönsuojelulain olemassa olevista menettelyistä muun muassa vireilletuloasiakirjojen osalta. Uuteen ilmoitusmenettelyyn siirtyviä toimintoja koskeva asia tulee viranomaisessa vireille lupahakemuksen sijaan ilmoituksella. Ilmoitukset jätetään toimialakohtaisilla lomakkeilla, jotka löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröintimenettely

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta edellä säädetyssä määräajassa. Toiminta voidaan aloittaa, kun se on rekisteröity. Lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Vesiasiat

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee pohjaveden ja vesistön suojeluun liittyviä asioita kuten lannan patterointi-ilmoitukset. Koneellisista ruoppauksista on aina tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään 30 päivää ennen töiden aloitusajankohtaa. Yli 500 m3 ruoppauksille tulee aina hakea vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava etukäteen ELY-keskukselle.

Vesihuollon valvonta

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kiinteistön vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuutta koskevat hakemukset sekä toimii vesihuollon valvontaviranomaisena.

Jätehuollon valvonta

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee jätelain mukaiseen valvontaan liittyviä asioita, kuten roskaamisasioita. Lisäksi annetaan neuvontaa jäteasioissa.

Meluntorjunta

Tilapäistä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus vähintään 30 päivää ennen tapahtumaa.

Luonnonsuojelu

Kunta päättää alueen omistajan hakemuksesta yksityisen omistamalla maalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Luonnonsuojelulain 23 §:n mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota kauneuden, harvinaisuuden maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on myös luonnon- ja maisemansuojelun sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Maasto- ja vesiliikenne

Ympäristölautakunta käsittelee maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat maastossa tai vesialueella moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla alueella. Lupa tarvitaan myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja ympäristölle.

Ympäristön tilan seuranta ja ympäristövalistus

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on seurata ja ylläpitää tietoa ympäristön tilasta.

Ympäristönvalvonnalta saa Pudasjärven kaupungin ympäristön tilaa sekä muuta ympäristönsuojelua koskevaa tietoa.Henkilöstön yhteystiedot

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Henkilöstön yhteystiedot

Puh. 040 826 6417

ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi