Elintarvikevalvonta

Ympäristöterveydenhuolto vastaa alueen elintarvikevalvonnasta. Elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudattamista. Valvonta kohdistuu elintarvikkeiden valmistukseen, kuljetukseen, varastointiin, vientiin, tuontiin, myyntiin, tarjoiluun ja muuhun luovutukseen sekä markkinointiin. Valvontaviranomainen voi myös tarvittaessa antaa elintarvikealan toimijoille tarpeellisia neuvoja ja ohjeita elintarvikemääräysten noudattamiseksi ja omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi.

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on:

 turvata kaikkien elintarvikkeiden asianmukainen laatu ja turvallisuus kuluttajille

 • ehkäistä ja poistaa elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja
 • varmistaa, että kuluttaja saa valintojaan varten riittävästi totuudenmukaista tietoa elintarvikkeista.

Säännöllinen ja suunnitelmallinen elintarvikevalvonta (valvontasuunnitelmaan sisältyvät tarkastukset, näytteenotto ja näytteiden tutkiminen) sekä huoneistojen ilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely ovat  maksullisia.

Elintarvikkeiden turvallisuudesta mm. pakkausmerkinnöistä, lisäaineista, elintarvikehygieniasta ja ruokamyrkytyksistä saa tietoa Ruokaviraston internetsivuilta.

Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (ElintL 13 §). Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta ilmoitus tehdään sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan tai jonka alueella elintarvikehuoneiston toiminnasta on aikaisemmin ilmoitettu.

Elintarvikehuoneiston ilmoituksen vastaanottava valvontaviranomainen voi tarvitaessa pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.

Viranomainen käsittelee ilmoituksen ja perii käsittelystä hyväksytyn taksan mukaisen maksun, jolla katetaan käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Ilmoituksen käsittelyksi katsotaan ilmoituksen vastaanottaminen ja ilmoitettujen tietojen siirtäminen viranomaisen valvontakohdetietokantaan sekä todistuksen lähettäminen toimijalle. Käsittely sisältää myös annettujen tietojen perusteella elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin, joka tehdään elintarvikelain 47 §:n mukaisen valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman mukaisesti. Käsittelyn päätteeksi valvontaviranomainen lähettää toimijalle todistuksen osoittamaan, että elintarvikehuoneisto kuuluu suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset ovat edelleen hyväksymismenettelyn piirissä.

 • Elintarvikehuoneiston ilmoittamislomake (pdf / rtf)

Elintarvikehuoneiston toiminnan olennainen muuttaminen

Toiminnan olennaista muuttamista koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen olennaista muutosta ympäristötarkastajalle. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu ja toimijalle lähetetään todistus käsittelystä.

 • Elintarvikehuoneiston ilmoittamislomake (pdf / rtf)

Elintarvikehuoneiston toimijan vaihtuminen, toiminnan keskeyttäminen ja lopettaminen

Toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä.

 • Ilmoitus toiminnanharjoittajan vaihtumisesta (pdf)
 • Ilmoitus toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä (rtf / pdf)

Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi

Elintarvikehuoneiston hyväksyntä vaaditaan eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsitteleviltä elintarvikehuoneistoilta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tällaisen elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi haetaan sijaintikunnan valvontaviranomaiselta viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Lisätietoja saa ympäristötarkastajalta.

 • Laitoshakemuslomake, kala-alan laitos (rtf / pdf)
 • Laitoshakemuslomake, liha-alan laitos (rtf / pdf)
 • Laitoshakemuslomake, maitoalan laitos (rtf / pdf)
 • Laitoshakemuslomake, varastolaitos (rtf / pdf)

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen, elintarvikkeiden tilapäisluonteinen myynti ja tarjoilu

Elintarvikelain muutoksen myötä 1.9.2011 alkaen tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta ei ilmoiteta erikseen vaan ilmoitus tehdään samalla lomakkeella kuin pysyvästä elintarvikehuoneistostakin. Ilmoitusta valvontaviranomaiselle ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä ja

 1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta; (esim. kahvin tarjoilu muun elinkeinotoiminnan yhteydessä)
 2. toimija on yksityinen henkilö; tai
 3. toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistoiminta)

Yksityishenkilön tai harrastekerhon vähäinen ja tilapäinen elintarvikemyynti ei siis vaadi ilmoituksen tekoa mutta useimmiten yhdistyksen harjoittama, varojen keräämiseksi tapahtuva elintarviketoiminta on edelleenkin ilmoitettava. Epäselvissä tapauksissa kannatta ottaa yhteyttä sijaintikunnan ympäristötarkastajaan.

Mikäli valvontaviranomainen huomaa ilmoituksen käsittelyn yhteydessä, että toiminta ei edellytäkään ilmoitusta, viranomainen ilmoittaa tämän toimijalle. Toimijan tekemästä tarpeettomasta ilmoituksesta ei peritä käsittelymaksua.

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja tarjoilusta liikkuvasta elintarvikehuoneistosta niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään 4 arkipäivää ennen ilmoitettavan toiminnan aloittamista (liikkuvat muualla hyväksytyt elintarvikehuoneistot) ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista (esim. liikkuvat poroteurastamot). Lisätietoja asiasta antavat ympäristötarkastajat. Tiedotteen lähetys: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi

 • Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen (rtf / pdf)

Elintarvikealan toimijaa koskevat vaatimukset

Elintarvikealan toimijan on noudatettava kaikessa toiminnassaan riittävää huolellisuutta, jotta elintarvike, elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka sekä elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät elintarvikesäännösten mukaiset vaatimukset.

Valvontatietojen julkistaminen

Toimijan tulee asettaa viimeisin saamansa Oiva-raportti esille yrityksensä sisäänkäynnin yhteyteen, sen välittömään läheisyyteen tai muutoin kuluttajan kannalta tarkoituksenmukaiseen paikkaan siten, että se on sopivalla korkeudella ja helposti kuluttajien luettavissa.

Hygieniaosaaminen

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarviketyöntekijöiden jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä osana yrityksen omavalvontaa.

Elintarvikealan toimijan on kustannuksellaan huolehdittava siitä, että ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Elintarviketurvallisuus-viraston hyväksymän mallin mukainen todistus (osaamistodistus), jos hän on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa yhteensä vähintään kolme kuukautta

Elintarvikkeiden jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset

EY:n yleinen elintarvikeasetus (178/2002/EY) edellyttää elintarvikkeilta jäljitettävyyttä kaikissa käsittelyvaiheissa. Jäljitettävyys tarkoittaa, että toimija tietää ja voi kirjallisesti osoittaa mistä raaka-aineet ovat peräisin ja mihin tuotteet on lähetetty. Lisäksi tulee tietää elintarvikkeiden hankkimis- ja toimittamisajankohdat. Jäljitettävyys kattaa yhden askeleen eteen- ja taaksepäin elintarvikeketjussa.

Elintarvikkeita, elintarviketuotantoon käytettäviä eläimiä, elintarvikehuoneistoja ja alkutuotantopaikkoja koskevat vaatimukset

Elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tai alkutuotantopaikassa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet, elintarvikehuoneistot ja alkutuotantopaikat myös muutoin täyttävät elintarvikesäännösten vaatimukset. Elintarvikehuoneistoa ja alkutuotantopaikkaa ei saa käyttää asumiseen tai muuhun tarkoitukseen niin, että siitä saattaa aiheutua terveysvaaraa.

Elintarvikehuoneistossa tulee olla:

 • riittävästi työskentely-, säilytys- ja varastotilaa; (elintarvikkeille, työvälineille, kuljetuslaatikoille ja -kärryille)
 • toiminnan edellyttämä ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus; (noudatetaan rakennusmääräyskokoelma D2:n ohjearvoja)
 • riittävästi käsienpesupaikkoja sekä paikkoja astioiden ja välineiden pesua varten;
 • erillinen, asianmukaisesti varustettu paikka siivousvälineiden säilytystä ja huoltoa varten (vesipiste-kaatoallas, moppiteline, siivousliinojen kuivausteline);
 • riittävästi talousveden vaatimukset täyttävää vettä;
 • riittävästi peseytymismahdollisuuksilla varustettuja pukeutumistiloja sekä käsienpesumahdollisuuksilla varustettuja käymälöitä henkilökuntaa varten;
 • helposti puhdistettavat ja desinfioitavat rakenteet, pinnoitteet, materiaalit, kalusteet, koneet ja välineet sekä astiat;
 • viemäriin yhdistetty lattiakaivo ja tarvittaessa laitteet lattioiden huuhtelua varten
 • riittävästi asianmukaisesti varustettuja käymälöitä asiakkaille (käsienpesupiste, kertakäyttöiset käsien kuivauspaperit/rulla, nestemäinen saippua; 1 WC/25 asiakaspaikkaa), mikäli huoneistossa tarjoillaan elintarvikkeita tai alkoholijuomia.

Lisäksi on huomioitava, että

 • Elintarvikehuoneisto soveltuu alueelle tai kiinteistöön (muut läheiset toiminnot, piha-alue, liikennöinti)
 • käymälät eivät inva-WC:tä lukuun ottamatta saa avautua suoraan keittiötiloihin;
 • jätetilat ovat asianmukaiset, jätteiden lajittelu tulee järjestää kunnan jätteiden lajitteluohjeiden mukaisesti
 • Näiden ohjeiden lisäksi valvontaviranomaisella on oikeus antaa tapauskohtaisesti yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä terveyshaitan poistamiseksi tai ehkäisemiseksi.

Ilmoitus alkutuotantopaikasta (RTF / PDF)

Elintarvikkeiden maahantuonti

Yritysten, jotka suunnittelevat liha-, maito-, kalastus- tai munatuotteiden tuonnin aloittamista muista Euroopan unionin jäsenvaltioista, Islannista, Norjasta tai Liechtensteinista tulee ennen toiminnan aloittamista tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus tehdään siihen kuntaan, jonka alueella tuontierän jakamattomana vastaanottava elintarvikehuoneisto (ensisaapumispaikka) sijaitsee.

Ruokamyrkytykset

Ruokamyrkytys ilmenee usein ripuli- ja/tai oksennustautina, johon voi liittyä myös kuumetta. Oireet alkavat yleensä 1-12 tunnin tai päivän kuluttua saastuneen ruoan tai veden nauttimisesta ja ne kestävät tavallisesti pari kolme päivää.

Ruokamyrkytyksiä voivat aiheuttaa mm. bakteerit, bakteerien tuottamat virukset ja toksiinit. Ruokamyrkytyksien syinä ovat yleensä riittämätön kuumennus, liian hidas jäähdytys, säilytys liian lämpimässä tai puhtauden laiminlyönti.

Jos epäilette saaneenne ruokamyrkytyksen, ilmoittakaa asiasta alueen ympäristötarkastajalle ja valmistautukaa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä olette syöneet viimeisen vuorokauden aikana?
 • Oliko syömissänne ruoissa jotain epäilyttävää?
 • Onko syömiänne ruokia jäljellä? (Jos on, laittakaa ne esim. muovipussiin ja säilyttäkää niitä jääkaapissa.)
 • Onko lähipiirissänne ollut vatsatautia tms. oireita viimeaikoina?
 • Oletteko käynyt ulkomailla viimeisen kuukauden aikana?

Toiminnanharjoittajalla on elintarvikelain mukaan velvollisuus ilmoittaa tietoonsa saamastaan ruokamyrkytysepäilystä välittömästi kuntansa elintarvikevalvonnasta vastaavalle ympäristötarkastajalle. Elintarvikkeiden tutkimukset maksaa kunta.

Jos useampi sairastuu, ottakaa tarvittaessa yhteyttä myös terveyskeskuksen päivystykseen.

Rekisteröity kontaktimateriaalitoiminta

Kontaktimateriaalialan toimijan on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta kontaktimateriaalitoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarjoamaan sähköiseen palveluun tai toimitettava tiedot muulla tavoin viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnalle. Toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus toimipaikan sijaintikunnalle. Kunta käsittelee ilmoituksen ja tallentaa tiedot kontaktimateriaalitoiminnan rekisteröinnistä ympäristöterveydenhuollon keskitettyyn toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmään ja ilmoittaa toimijalle tietojen tallentamisesta sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla.

 • Ilmoituslomake elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (RTF)