Puskuriraha

Projektirahoituksella käynnistettävät hankkeet ovat varteenotettava vaihtoehto kolmannen sektorin toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kolmannen sektorin hankerahoituksessa on kuitenkin usein ongelmana oman rahoitusosuuden kattaminen sekä muutaman kuukauden viive hankkeiden maksatuksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankkeiden käynnistyessä hallinnoijalla täytyy olla muutaman kuukauden toiminta- ja palkkarahat (myös mahdollisille tukityöllistetyille) käytettävissä, jotta hanke voidaan aloittaa.

Kolmannen sektorin hankkeiden edistämiseksi useissa kunnissa on päädytty auttamaan hankkeiden käynnistymistä perustamalla ns. puskurirahastoja, joilla turvataan hankkeiden toteutuminen. Kunta lainaa yhdistyksille rahaa kustannusten kattamiseksi ja hankkeiden hallinnoijat maksavat lainan takaisin saatuaan suoritukset rahoittajilta. Yksinkertaisin tapa olisi sellainen, että kunta lainaa hankkeelle esim. kolmen ensimmäisen kuukauden toteutuksesta aiheutuvat kustannukset ja nämä jäävät hankkeelle lainaksi, joka maksetaan viimeisen maksatuksen jälkeen (ensimmäisen maksatuksen suorituksella rahoitetaan seuraava toteutusjakso jne.).

Toimintaperiaatteet puskurirahan myöntämiseksi

Puskurirahalla tuettavien hankkeiden tulee edesauttaa kaupungin toimintaa linjaavien suunnitelmien kuten kuntasuunnitelman, hyvinvointisuunnitelman, lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteutusta sekä kylien ja taajaman omaehtoista, ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää kehittämistoimintaa:

 • asukas- ja käyttäjälähtöisten arjen lähipalvelujen ja viriketoiminnan kehittämistä
 • työllisyyden edistämistä
 • kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta
 • matkailun kehittämiseen liittyvää tuotteistamista
 • kylien ja taajaman toimintatapojen uudistamista

Harkinnan mukaan kaupunki voi myöntää puskurirahaa myös merkittäviin kotiseudun historiaa / kulttuuria edistävään kehittämiseen.

Kaupungin myöntämän lainan ehdot kolmannen sektorin hankkeille

 • Lainasta ei peritä korkoa.
 • Hankkeiden hallinnoijana on pudasjärveläinen rekisteröity yhdistys tai seura tai oikeustoimikelpoinen osuus- tai osakaskunta.
 • Hankkeella tuotetaan kaupungin kanssa yhdessä sovittuja palveluja.
 • Kaupunki osallistuu hankkeen avulla tuotettujen palvelujen kustannuksiin hankkeen hallinnoijan kanssa yhdessä sovitulla tavalla.
 • Hankkeen ohjausryhmässä tulee olla kaupungin edustaja(t) mukana.
 • Kaupunki edellyttää, että hankkeen hallinnoija ottaa vastuun oman organisaationsa suunnitelmallisesta kehittämisestä sekä pitkäjänteisestä palvelujen tuottamisesta (palvelut tulee olla saatavilla myös projektin päätyttyä).
 • Yhdistys toimittaa kaupungille toimintasuunnitelman.
 • Lainarahahakemukseen liitetään hakijan kirjanpito ym. tilinpäätöstiedot.
 • Lainarahaa hakevan yhdistyksen tulee olla oikeustoimikelpoinen ja sen on toimitettava ote verohallinnon rekisteristä
 • Projekteissa, jossa lainan takaisin maksu perustuu muuhun kuin ulkopuolisen rahoittajan rahoitukseen, tulee yhdistyksen/seuran kanssa laadittavassa velkakirjassa olla aina myös henkilötakaajat
 • Hankkeen vetäjällä tulee olla kokemusta projektin hallinnoimisesta
 • Lisäksi edellytetään rahoittajan ko. hankkeeseen liittyvää tukipäätöstä.
 • Lainan takaisinmaksu päätetään aina tapauskohtaisesti

Puskurirahajärjestelmällä tuetaan EU-rahoituskauden 2014 – 2020 mahdollistavia kolmannen sektorin hankkeita, joiden kautta kaupungilla on mahdollisuus saada lisäresursseja mm. harvaan asutun alueen lähipalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen.

Koko kaupunginhallituksen päätös luettavissa KH 25.9.2014 §39


Valtuusto on 22.5.2023 § 28 osana talouden sopeuttamisohjelman v. 2021-2023 muuttamista päättänyt puskurilainojen muuttamisesta maksullisiksi seuraavasti: hinnoittelu: euribor 12 kk + marginaali 1 % + toimitusmaksu 200 €.