Yhdistysten investointiavustukset

Pudasjärven kaupunki suhtautuu myönteisesti kylätoimikuntien ja eri yhdistysten omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviin rakentamis- ja investointihankkeisiin, jotka toteutetaan pääosin talkoovoimin.

Kaupungin on painotettavana taloustilanteen mukaisesti myönnettävien investointitukien tapauskohtaista harkintaa.

Jos hankkeeseen suunnitellaan haettavaksi Pudasjärven kaupungin avustusta, kaupunki edellyttää yhdistyksiä ja muita hakijoita tarkastelemaan hanketta seuraavien myöntämisperusteiden pohjalta.

  1. Hakijan tulee olla yhteydessä kaupungin hallintotoimeen jo suunnitteluvaiheen alussa. Hakijaa velvoitetaan ensi sijaisesti kartoittamaan ja hakemaan avustusta muista ulkopuolisista rahoituslähteistä. Tarvittaessa kaupungin järjestöyhdyshenkilö voi olla apuna miettimässä mahdollisia rahoittajatahoja. Rahoituksen edustaja auttaa hakijaa avustushakemuksen laadinnassa.
  2. Yhdistykset voivat hakea avustusta yhdessä, mutta hakemuksen laatii ja rahan käytöstä vastaa yksi yhdistys.
  3. Kohteiden, joille kaupunki on myöntänyt investointitukea, tulee olla Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatuksen, koulutoimen, nuorisotoimen ja muiden vapaa-ajan palvelujen käytettävissä omakustannushintaan. Ne soveltuvat yleisesti hyvin oppimisympäristöksi ja retkikohteiksi ja lisäävät kylien tuntemusta. Tavoitteena tulee olla myös tilojen mahdollisimman runsas markkinaehtoinen käyttö, jolla katetaan ylläpitokuluja. Kaupungin vuosittain yhdistyksille myöntämien toimintatukien tarkoituksena ei ole rahoittaa tilojen ylläpitoa.
  4. Kaupungin yhdistyksille myöntämän hankekohtaisen investointituen yläraja on 10 000 euroa. Muilta osin tilitys ym. asioissa noudatetaan yhdistyksille myönnettyjen toimintatukien maksatusperusteita.
  5. Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea kaupunginhallitukselta puskurilainaa ulkopuolisen rahoittajan tekemän myönteisen hankepäätöksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätös 15.12.2020 §411

Valtuusto on 22.5.2023 § 28 osana talouden sopeuttamisohjelman v. 2021-2023 muuttamista päättänyt puskurilainojen muuttamisesta maksullisiksi seuraavasti: hinnoittelu: euribor 12 kk + marginaali 1 % + toimitusmaksu 200 €.

Sinikka Mosorin

palvelusuunnittelija
puh. 040 504 3861