Suunnittelutarveratkaisut

Suunnittelutarveratkaisussa päätetään rakennusluvan erillisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella huomioiden mm, että:

  • rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
  • rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista

Suunnittelutarveratkaisuhakemus tulee tehdä kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • hakemuslomake täytettynä, 1 kpl
  • rakennuspaikan omistusta tai hallintaa osoittava asiakirja
  • naapureiden kuuleminen (pdf)
  • asemapiirros rakennuspaikasta/alueesta 1:500 tai 1:1000

Hakemusten palauttaminen

Pudasjärven kaupunki
Rakennusvalvonta
PL 10, 93101 Pudasjärvi

Suunnittelutarveratkaisuun liittyviin kysymyksiin vastaa:

Johtava rakennustarkastaja


Lomakkeita voi myös tilata valvontatoimistosta:

Tekninen sihteeri

Marjut Pitkänen
Puh. 040 826 6575
marjut.pitkanen@pudasjarvi.fi

Asiakassihteeri

Anne Pusa
Puh. 040 190 5926
anne.pusa@pudasjarvi.fi