Maisematyöluvat

Maisemaa muuttavaa maarakennustyötä, puiden kaatamista, tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):
Asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, tai alueille, joilla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §).

Hakulomakkeet

  • Maisematyölupahakemus (rtf pdf)
  • asemapiirros 1:500 tai 1:1000, jossa selviää tarkemmin suoritettava maisematyö (esim. kaadettavat puut), 1 kpl
  • ote rakennuskaava-alueella kaavakartasta tai haja-asutusalueella 1:10 000 kartasta, johon tulee merkitä maisematyön rajat, 1 kpl
  • jäljennös omistusoikeuspaperista, 1 kpl

Lomakkeita voi myös tilata valvontatoimistosta

Pudasjärven kaupunki
Rakennusvalvonta
PL 10, 93101 Pudasjärvi

Tekninen sihteeri

Marjut Luukkonen
Puh. 040 826 6575
marjut.luukkonen@pudasjarvi.fi

Asiakassihteeri

Anne Pusa
Puh. 040 190 5926
anne.pusa@pudasjarvi.fi