Kaupunkistrategia

Pudasjärven kaupunkistrategia

Kuntastrategia on pitkän tähtäimen kokonaisvaltaista päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä ohjaava johtamisen työkalu.

Pudasjärven kuntastrategian vahvistaa kaupunginvaltuusto sekä sen johtamisesta ja toimeenpanosta vastaa kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus sovittaa yhteen kaupungin eri toimenpideohjelmat kuntastrategian mukaiseksi.

Strategia ohjaa vuosittaista talousarvion valmistelua. Kaikkien toiminta-alueiden ja työyksiköiden toimintasuunnitelmat sekä henkilöstön koulutussuunnitelmat laaditaan kuntastrategian pohjalta siten, että päätavoitteet ohjaavat niiden toimenpiteiden suunnittelua.

Tulevan kauden tavoitteita suunniteltaessa kuntalaisten osallisuutta ja vuorovaikutteisuutta lisätään kaupungin  päätöksenteossa jo suunnitteluvaiheessa. Osallistaminen ja vaikuttaminen täydentävät edustuksellista demokratiaa ja kuntalaiset nähdään voimavarana.

Jotta strategia toteutuisi ja olisi ”elävä dokumentti”, on toiminta-alueiden ja työyksiköiden toimenpiteiden suunnittelu vietävä tavoitekeskusteluissa yksilötasolle. Tulevan kauden tavoitteiden asetanta vieritetään työyksikkötasolla ja/tai yksilötasolla näissä keskusteluissa.

Pudasjärven kuntastrategian toteutumista arvioidaan valtuustokauden aikana säännöllisesti siten, että voidaan selkeästi arvioida saavutettuja tuloksia, tarkentaa jatkotoimenpiteitä kohti tahtotilaa sekä pitää painotus tulevaisuuden johtamisessa.