Teiden suunnittelu ja korjausavustukset

Kurenalan pienempi liikenneympyrä ilmasta

Pudasjärven kaupunki avustaa uusia yksityisteiden rakentamisia ja yksityisteiden perusparantamista Pudasjärven yksityistiekäytäntöjen mukaisesti.

Avustettavia rakennus- ja perusparannustöitä ovat muun muassa:

 • uuden yksityistien tai uuden sillan rakentaminen
 • rumpujen ja siltojen uusimistyöt
 • tien peruskorjaustyöt
 • tien kantavuuden ja kuivatuksen parantaminen

Rakentamisen ja perusparantamisen avustuksen ehdot, jotka kaikki yhdessä tulee täyttyä:

 • Yksityistie on saanut valtionavustuksen.
 • Rakentamisen- ja perusparantamisen avustusta ei makseta yhteisöille (metsähallitus, yhtiöt, seurakunta yms.).
 • Yksityistien vaikutusalueella on vähintään yksi (1) vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttu kiinteistö tai jos tiellä ei ole asutusta, mutta yleinen etu vaatii tien ylläpitoa läpikulkutienä, voidaan tien rakentamista tai perusparantamista avustaa tapauskohtaisen harkinnan perusteella.
 • Yksityistielle on perustettu tiekunta.
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla.
 • Kiinteistöltä maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero.
 • Kiinteistön asukas on kirjoilla Pudasjärven kaupungissa.
 • Vakituisen asukkaan virallinen osoite on ko. kiinteistölle.
 • Kyseinen kiinteistö on vakituisen asukkaan ainoa asunto.
 • Rakentamisavustettavan ja perusparannettavan tien pituus on vähintään 100 metriä.
 • Pituus mitataan olemassa olevan tien reunasta vakituisesti asutun kiinteistön pihapiirin alkamiskohtaan saakka.

Muut avustukseen liittyvät ehdot:

 • Pudasjärven kaupungin avustuksesta päättää valtuusto
 • Avustussumma on suuruudeltaan 15 % hyväksytyistä valtionavustuskelpoisista kustannuksista
 • Avustussumma maksetaan, kun käyttöönotto- ja loppukatselmus on suoritettu

Rakentamisen- ja perusparantamisen avustus on haettava kaupungilta vapaamuotoisella hakemuksella ennen tien rakentamista.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

 • Valtionavustuspäätös
 • Tiekunnan perustiedot
 • Suunnitelma ja kustannusarvio
 • Karttaliite, johon merkitään tiekuntaan kuuluvat tiet
 • Rakentamisavustusta koskeva tieosuus
 • Tieosuuden vaikutusalueelle tulevat vakituisesti asutut kiinteistöt, joille on myönnetty rakennuslupa tai perustelut läpiajotien yleisestä edusta, johon hakija hakemuksessaan vetoaa.
 • Kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty avustuksen hakemisesta
 • Tien valmistuttua hakemusta täydennetään toimittamalla kaupungille tien rakentamisesta syntyneet toteutuneet kustannukset eriteltynä.
 • Ennen rakentamisavustuksen hyväksymistä kohteelle tehdään Pudasjärven kaupungin toimesta maastokatselmus, jossa varmistetaan, että tie on rakennettu laaditun suunnitelman mukaisesti ja toteutuneet kustannukset vastaavat rakennetun tien kustannuksia.

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen paikalliselta ELY-keskukselta.

https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset