Teiden suunnittelu ja korjausavustukset

Kurenalan pienempi liikenneympyrä ilmasta

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen paikalliselta ELY-keskukselta. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi. https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset

Valtionavustuksen saaneelle hankkeelle voidaan myöntää kaupungin avustus.

Avustettavia rakennus- ja korjaustöitä ovat mm:

 • uuden yksityistien tai uuden sillan rakentaminen
 • rumpujen ja siltojen uusimistyöt
 • tien peruskorjaustyöt
 • tien kantavuuden ja kuivatuksen parantaminen
 • sekä edellisten suunnittelu

Suunnittelu- ja korjausavustuksen ehdot, jotka kaikki tulee yhdessä täyttyä:

 • Yksityistie on todettu valtionavustuskelpoiseksi (suunnitteluvaihe) tai saanut myönteisen päätöksen valtionavustuksesta (rakentamisvaihe) kyseiseen hankkeeseen.
 • Yksityistielle on perustettu tiekunta.
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).
 • Yksityistien vaikutuspiirissä on vähintään yksi (1) vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttu kiinteistö.
 • Kiinteistön asukas on kirjoilla Pudasjärven kaupungissa ja kyseessä on asukkaan virallinen osoite.
 • Rakentamisavustettavan ja perusparannettavan tien pituus on vähintään 100 metriä.

Ehtojen lisämääritykset

 • Mikäli tiellä ei ole asutusta, mutta yleinen etu vaatii tien ylläpitoa läpikulkutienä, voidaan avustuksesta päättää tapauskohtaisen harkinnan perusteella.
 • Korjausalueen pituus mitataan olemassa olevan tien reunasta vakituisesti asutun kiinteistön pihapiirin alkamiskohtaan saakka.

 

Suunnittelu- ja korjausavustuksen hakeminen

Tiekunnan tulee päättää hakemuksen jättämisestä ja kunnossapitosopimuksen tekemisestä tiekunnan yleisessä kokouksessa. Hoitokunnan päätös hakemisesta ei ole riittävä.

Ennen hakemuksen jättämistä, tutustu kaupungin yksityistiekäytäntöihin.

Hakemus jätetään kaupungin kirjaamoon:

 • sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi
 • Postitse Pudasjärven kaupungin kirjaamo, PL 10 93101 Pudasjärven kaupunki
 • Asiakaspalvelupisteeseen Hyvän Olon Keskus Pirtti, Varsitie 1 93100 Pudasjärvi

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

 • Vapaamuotoinen hakemuskirje
 • karttatuloste, johon on merkitty tiekuntaan kuuluvat tiet sekä vakituisesti, ympärivuotisesti asutut kiinteistöt
 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty hakemuksen jättämisestä
 • mahdollinen lisäselvitys harkinnanvaraisista hyväksymisperusteistä (yleinen etu, matkailukäyttö), mikäli tiellä ei ole vakituista asutusta.
 • Valtionavustuspäätös
 • Suunnitelma ja kustannusarvio
 • Karttaliite (Digiroad)
 • Rakentamisavustusta koskeva tieosuus