Kehittämishankkeet

Hank­kei­den tar­koi­tuk­se­na on luo­da jo­tain uut­ta tai ke­hit­tää ole­mas­sa ole­vaa jol­lain ta­voin pa­rem­mak­si. Kun­tien laki­sää­tei­set teh­tä­vät sekä ha­ki­joi­den va­kiin­tu­neet toi­min­not jää­vät tuen ulko­puo­lel­le.

Kan­sain­vä­li­sen yh­teis­työn käyn­nis­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta Le­a­der-ra­hoit­tei­sis­sa hank­keis­sa sekä ELY-kes­kuk­sen kaut­ta tu­e­tuis­sa yh­teis­työ­hank­keis­sa.

Yleis­hyö­dyl­li­nen ke­hit­tä­mis­han­ke

Han­ke hyö­dyt­tää mah­dol­li­sim­man mo­nia to­teut­ta­mis­a­lu­een­sa asuk­kai­ta. Han­ke voi liit­tyä esi­mer­kik­si pai­kal­lis­ten pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­seen tai kylä­toi­min­taan tai sil­lä voi­daan li­sä­tä viih­tyi­syyt­tä hoi­ta­mal­la ym­pä­ris­töä ja mai­se­mia tai vaa­li­mal­la pai­kal­lis­kult­tuu­ria.

Yh­teis­työ­han­ke

Yh­teis­työ­hank­kees­sa tar­koi­tuk­se­na on elin­kei­no­jen ke­hit­tä­mi­nen. Yh­teis­työ­tä hank­kees­sa te­kee vä­hin­tään kak­si osa­puol­ta: yh­teis­työ­tä voi­vat teh­dä esi­mer­kik­si yri­tyk­set tois­ten yri­tys­ten kans­sa, yri­tyk­set ja ke­hit­tä­jät tai ke­hit­tä­jät ja tut­ki­jat. Ali­han­kin­taa ei kat­so­ta yh­teis­työk­si. Yh­teis­työ­hank­keen osa­puo­let ja yh­tei­nen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma esi­te­tään han­ke­suun­ni­tel­mas­sa, ta­voit­tee­na on uu­sien toi­min­ta­ta­po­jen luo­mi­nen ja nii­den käyt­töön­otto sekä in­no­vaa­ti­oi­den ja mui­den uu­dis­tus­ten ke­hit­tä­mi­nen maa­seu­tu­elin­kei­no­jen edis­tä­mi­sek­si.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja