Pudasjärven kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

30.11.2023

Yhteistoimintaneuvotteluja on käyty syksyn aikana lähtökohtana, että työnantajan arvion mukaan henkilöstön vähennystarve on vähintään 25 työntekijää ja vuositason kustannussäästö olisi 1,4 miljoonaa euroa.

Neuvottelujen päätyttyä työnantajan arvio on, että harkittava mahdollinen henkilöstövähennys on arviolta 15,9 henkilötyövuotta ja mahdollisia irtisanomisia voisi toteutua enintään 5. Henkilöstövähennykset hoidettaisiin pääsääntöisesti eläköitymisien ja määräaikaisuuksien kautta. Mahdollisia irtisanomisia olisi sivistyspalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja hallintotoimessa. Merkittäviltä osin henkilöstövähennyksien tarkempi kohdentuminen varmistuu alkuvuodesta, kun talousarvion toimeenpano käynnistyy. Kustannussäästö henkilöstökuluissa olisi noin 705 000 euroa vuositasolla.

Muita yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltyjä ja nyt talousarvioesityksessä mukana olevia henkilöstövaikutteisia säästötoimia, mukaan lukien lomautukset, on lisäksi noin 270 000 euron verran.

Talousarvion yhteydessä on tarkoitus hyväksyä myös uusi hyvinvointi- ja sivistystoiminnan palvelutuotantomalli, jonka keskeisin uudistus on muodostaa yksi yhtenäinen Pudasjärven peruskoulu, jolla on yhteinen johtamisjärjestelmä, budjetti ja useita toimipisteitä. Suunnitelman mukaan kaikilla nykyisillä kouluilla toiminta jatkuu, Pudasjärven lukio sijaitsee Hirsikampuksella ja valtuusto päättää koulujen toimipisteiden sijainnista jatkossakin.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota 12. joulukuuta ja kaupunginvaltuusto 18. joulukuuta.

Lisätietoja
Tomi Timonen
kaupunginjohtaja
tomi.timonen@pudasjarvi.fi
puh. 050 454 8230

Asiasta tarkemmin

Syyskuussa alkaneet, talouden sopeutukseen liittyvät, Pudasjärven kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat loppuun saatettu perjantaina 17.11 ja kaupunginhallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen kokouksessaan 28.11.

Neuvotteluissa keskityttiin työnantajan harkitsemien henkilöstöön mahdollisesti vaikuttavien toimenpiteiden perusteisiin, vaikutuksiin ja vaihtoehtoihin. Pudasjärven kaupunki arvioi yt-neuvotteluiden alkaessa, että mahdolliset henkilöstön vähennystarve on 25 työntekijää, jolloin vuositasolla kustannussäästö henkilöstökuluista sivukuluineen olisi noin 1,4 miljoonaa euroa viimeistään vuodesta 2025 alkaen. Yhteistoimintamenettely koski koko henkilöstöä, henkilöstömäärä oli 1.8.2023 tilanteen mukaan 275 henkilöä.

Työnantajan arvio neuvotteluiden päätteeksi on, että harkittavat mahdolliset henkilöstövaikutteiset toimenpiteet voisivat koskea enintään 252 henkilöä. Kustannussäästöt henkilöstökuluista, henkilöstöeduista sekä muista henkilöstövaikutteisista toimenpiteistä olisivat työnantajan arvion mukaan 975 925 euroa.

Mahdollinen henkilöstövähennys olisi 15,9 henkilötyövuotta

Työnantajan arvio on, että harkittavat mahdollinen henkilöstövähennys on arviolta 15,9 henkilötyövuotta ja mahdollisia irtisanomisia voisi toteutua enintään 5. Henkilöstövähennykset hoidettaisiin pääsääntöisesti eläköitymisien ja määräaikaisuuksien kautta. Mahdollisia irtisanomisia olisi sivistyspalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja hallintotoimessa. Tehtäviä yhdistetään, jaetaan muiden työntekijöiden kesken tai tehtäviä ei täytetä tehtävien vapautumisen myötä. Vaihtoehtona irtisanomiselle voi olla osa-aikaistamisia ja niin sanottuja irtisanomisperusteisia ehtomuutoksia. Ehtomuutoksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia, joissa henkilöillä säilyisi palvelussuhde kaupunkiin, mutta tehtävät poikkeaisivat esimerkiksi olennaisesti työsopimuksessa sovitusta. Osa-aikaistaminen puolestaan tarkoittaisi, että nykyinen palvelussuhde muuttuisi osa-aikaiseksi. Pudasjärven kaupungilla on työnantajana velvollisuus mahdollisissa irtisanomistilanteissa tarjota korvaavaa työtä tai koulutusta huomioiden henkilöstön koulutus, ammattitaito ja kokemus. Myös neuvotteluissa käsitellyt mahdolliset yhdistelmätehtävät ovat irtisanomistilanteita lieventäviä toimenpiteitä.

Neuvottelujen aikana todettiin, että mahdollisissa irtisanomistilanteissa työnantaja tarkastelee aina henkilöstösuunnitelmaan perustuvien tehtävien täyttöä ja sitä kautta työn tarjoamisen mahdollisuutta irtisanomisuhan alla olevalle työntekijälle. Prosessissa huomioidaan työntekijöiden koulutus, ammattitaito sekä kokemus ja mahdollisuus kohtuullisen koulutuksen järjestämiseen. Mahdollisten irtisanomisperusteisten ehtomuutosten osalta arviointia tehdään toimialojen ohella myös henkilöstöpalveluissa sekä täyttölupamenettelyssä. Henkilöstövähennys toteutuisi vuoden 2024 aikana, pääsääntöisesti aikavälillä 1.1.-1.8.2024. Kustannussäästö henkilöstökuluissa olisi henkilöstövähennyksellä työnantajan arvion mukaan noin 705 000 euroa.

Mahdollisten lomautusten henkilöstövaikutus olisi 246 henkilöä

Työnantajan arvion mukaan lomautusten henkilöstövaikutus olisi 246 henkilöön. Lomautuksen kesto olisi 7 kalenteripäivää (1 viikko). Lomautukset suunniteltaisiin aikavälille 1.1-31.5.2024. Kustannusten vähentämistarve kunnassa tai kuntayhtymässä taikka sen kyseisessä toimintayksikössä on lomautuksen perusteena.  Lomautusten perusteena ovat taloudelliset syyt.

Lomautuksista huolimatta lakisääteiset palvelut toteutetaan. Keskeisenä asiana on asiakasturvallisuuden takaaminen. Lomautussuunnitelmaa muutetaan tarpeen mukaan lomautusten aikana, jos asiakasturvallisuus vaarantuisi tai lomautus johtaisi lain rikkomiseen. Lomautussuunnittelun yhteydessä myös työturvallisuus otetaan huomioon. Lomautussuunnitelmassa taataan perusopetuksen oppilaiden asiakasturvallisuus vuorottelemalla lomautuksia. Opettajat ja koulun muu henkilöstö lomautetaan neljässä-kuudessa erässä. Töistä ei yhdellä kertaa olisi poissa suuri määrä opettajia.

Virkavalmistelun esityksenä on, että lomautukset eivät koskisi varhaiskasvatuspalveluissa työskentelevää henkilöstöä muilta osin kuin varhaiskasvatuksen hallintoa. Varhaiskasvatuslaki huomioiden on erittäin suuret riskit, ettei Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetty varhaiskasvatuslain (540/2018) 28, 35 ja 38 §:n mukaiset 1 § ja 2§ ei toteutuisi lomautustilanteessa, jolloin lomautuksen seurauksena tulisi mahdollisesti laiton tilanne varhaiskasvatukseen. Jos varhaiskasvatuksen henkilöstöä (poissulkien hallinto) ei lomauteta, on lomautusten henkilöstövaikutus arvion mukaan 207 henkilöä.

Virkistysuimala Puikkarin henkilöstön lomautus olisi pidempi, koska virkistysuimala Puikkari suljettaisiin taloudellisista syistä yhtäjaksoisesti 4 kuukauden ajaksi vuoden 2024 aikana. Puikkarin koko henkilöstöä koskisi 4 kuukauden lomautus. Puikkarin henkilöstöä koskien, jos työnantajalla on tarjota työkokemusta ja koulutusta vastaavaa korvaavaa työtä lomautusuhan alaiselle työntekijälle koko 4 kuukauden ajalle, olisi lomautusaika korvaavassa työssä 7 kalenteripäivää.

Lomautuksen ulkopuolelle rajataan pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on erityinen suoja myös lomautustilanteessa. Määräaikaisesta työsuhteesta voidaan lomauttaa vain, jos määräaikainen työntekijä on sellaisen henkilön sijainen, joka voidaan lomauttaa. Sen sijaan virkasuhteisen työntekijän voi lomauttaa myös määräaikaisesta työsuhteesta. Määräaikaisessa virkasuhteessa oleva voidaan lomauttaa, jos virkasuhde on ennen lomautuksen alkamista keskeytymättä jatkunut vähintään kuusi kuukautta.

Pudasjärven kaupunki, tai muukaan kunta, ei lomauta henkilöstöä kuin pakkotilanteessa. Lomautukset olisivat vältettävissä, jos vastaavat säästöt palkkakuluissa olisivat muuten saavutettavissa ja niistä voitaisiin sopia. Tämä vuoksi mahdollisille lomauttamiselle ei jää vaihtoehtoja. Kustannussäästö lomautuksilla olisi henkilöstökuluissa työnantajan arvion mukaan noin 200 000 euroa.

Muut mahdolliset henkilöstövaikutteisia toimenpiteet, kuten henkilöstöetuudet

Lisäksi neuvotteluissa käytiin läpi myös muita mahdollisia henkilöstövaikutteisia toimenpiteitä, kuten henkilöstöetuuksia. Henkilöstöetuuksista poistuisi seuraavat etuudet;

  • e-passin lounasetu, kohdennettu maksuväline poistuisi. Kouluilla voi halutessaan henkilökunta ruokailla, kun lataa puhelimeen Ceepos-sovelluksen ja maksaa mobiilisti verotusarvollisen hinnan.
  • Henkilöstön joululahjoista pidättäydyttäisiin vuosien 2024-2026 aikana.
  • Koko henkilöstöä koskevassa henkilöstön koulutusmäärärahoissa talousarvion vuodelle 2024 pohjalukuina on vuoden 2023 alkuperäisen talousarvion luvut ja koulutusmäärärahoista vähennys olisi 50 % vuodelle 2024, sisältäen suunnitelmavuodet 2025-2026.
  • Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen poistettaisiin, tuki palkallisista virkavapaista tai työlomasta sekä avustus kustannusten kattamisesta. Omaehtoiseen kouluttautumiseen ei myönnettäisi uusia palkallisia virka/työvapaita eikä avustusta kustannusten kattamiseen 1.1.2024 alkaen. Käynnissä olevat, jo aloitetut omaehtoiset koulutukset, joihin on myönnetty palkallista virka-/työvapaat tai avustusta kustannusten kattamiseksi, voitaisiin suorittaa loppuun voimassa olevin ehdoin.
  • Henkilöstömajan käyttö muuttuu Syötteen ryhmäperhepäivähoitoyksiköksi jo aikaisemmin tehdyllä päätöksellä (Kh 7.11.2023 § 387), eikä henkilöstömaja ole enää henkilöstön virkistäytymiskäytössä.

Kustannussäästö henkilöstöetuuksissa ja muut henkilöstövaikutteisissa toimenpiteissä olisi työnantajan arvion mukaan noin 70 925 euroa. Kustannussäästöissä ei ole huomioitu henkilöstömajan käytön muuttamista.

Muutokset työn organisoinnissa, organisaation palvelurakenteessa ja palveluiden järjestämistavoissa

Neuvotteluissa on käyty myös läpi hyvinvointi- ja sivistystoimen selvitystyö tulevaisuuden palvelutuotantomallista. Isommat muutokset olisivat sivistystoimessa kaupunginvaltuuston kouluverkkopäätöksenä, Yksi koulu – useita toimipisteitä. Lisäksi tulisi kaupunginvaltuuston päättää johtamisjärjestelmä, johtava rehtori ja apulaisjohtajat (apulaisrehtori ja koulunjohtaja). Edellä mainittujen päätösten jälkeen, ensi keväällä, voidaan suunnitella rakenteellisia muutoksia konkreettisesti (esim. ryhmäjaot rakennuksissa) työjärjestyksessä lukuvuodelle 2024-2025.

1.1.2024 alkaen monikulttuuriset palvelut siirrettäisiin työllisyyspalvelujen alle. Monikulttuuristen palveluiden toiminnallisesti tarkoituksenmukaisempi sijoittumispaikka on työllisyyspalveluiden kuin henkilöstö- ja tukipalveluiden yhteydessä. TE2024-uudistuksessa työllisyys- ja kotouttamispalveluiden yhteys toisiinsa vahvistuu entisestään, minkä takia on perusteltua siirtää työyksikkö työllisyyspalveluiden alle. Esihenkilö muuttuisi muutoksen mukaisesti henkilöstöpäälliköstä työllisyyspäälliköksi.

Koivutien ryhmäperhepäiväkoti suljettaisiin alkuvuodesta 2024. Tällä hetkellä ryhmäpäiväkodissa on 11 lasta, joista 6 alle 3-vuotiasta. Lapset sijoitetaan muihin taajama-alueella oleviin varhaiskasvatuksen yksiköihin. Ryhmien täyttöprosenttia nostettaisiin taajama-alueen varhaiskasvatuksen yksiköissä siten, että olemassa olevat varhaiskasvatuspaikat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Tällä hetkellä taajama-alueen yksiköiden täyttöprosentti on yhteensä 77 %.

Kansalaisopistolle pyritään löytämään yhteiset tilat kaupungin omistuksessa olevista kiinteistöistä ja luovutaan ulkopuolisista vuokratiloista.

Neuvotteluissa todettiin lisäksi, että työtehtäviin tai työskentelytapoihin voi tulla pienempiä muutoksia hallintotoimessa, hyvinvointi- ja sivistystoimessa ja teknisessä toimessa. Muutokset ovat mahdollisia esimerkiksi työn organisoinnissa, toimipisteissä, organisaation palvelurakenteessa tai palveluiden järjestämistavoissa.

Päätöksenteko, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto

Kuntia koskeva yhteistoimintalaki edellyttää, että mikäli kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, ne on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksensa.

Yhteistoimintamenettelyn mukaisesti henkilöstötoimikunta käsittelee kokouksessaan 27.11. yhteistoimintaneuvotteluja sekä talousarviossa vuodelle 2024 henkilöstöä koskevaa osuutta ja henkilöstökuluihin vaikuttavia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus käsittelee yhteistoimintaneuvottelujen tulosta ja talousarviota 12.12.2023 olevassa kokouksessaan. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 18.12.2023 olevassa kokouksessaan. Päätökseksi katsotaan, kun kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksyessään päättää, millaisia säästötoimia henkilöstöön kohdistetaan.

Last modified: 5.1.2024

Comments are closed.