Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan uuden palvelutuotantomallin selvitys on valmistunut

15.11.2023

Pudasjärven kaupungin hyvinvointi- ja sivistystoimen uudessa palvelutuotantomallissa otetaan huomioon kaupungin taloudellinen tilanne sekä ennusteet väestörakenteen muutoksesta ja väestön vähenemisestä. Keskeisenä tavoitteena on turvata laadukkaat ja lainmukaiset palvelut samalla, kun kaupungin menoja saadaan vähennettyä.

Johtavana ajatuksena selvityksen laatimisessa on ollut, että asiassa kuullaan ja osallistetaan kuntalaisia, henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä. Näin ollen uusi palvelutuotantomalli perustuu talous- ja tilastotiedon lisäksi voimakkaasti arvo- ja kokemustietoon. Mallissa on huomioitu myös mm. kaupunkistrategian linjaukset sekä Pudasjärven veto- ja pitovoimaisuuden ylläpitäminen.

Laajan ja monipuolisen tietoaineiston perusteella laadittiin kolme vaihtoehtoista esitystä palvelutuotantomalliksi. Lopullinen esitys on muotoutunut luottamushenkilöiden kanssa käydyn vuoropuhelun tuloksena syksyn kuluessa kaupunginhallituksessa, hyvinvointivaliokunnassa ja valtuustoseminaareissa.

Suurimmat muutokset palvelutuotantomallissa esitetään kohdennettavaksi koulutuspalveluihin kouluverkkopäätöksellä. Toiminnassa siirryttäisiin yhden peruskoulun malliin, jossa opetusta järjestettäisiin useassa toimipisteessä. Koululla olisi yksi hallinto, budjetti ja rehtori, lisäksi apulaisjohtajia eri toimipisteissä. Lakarin koulun oppilaat siirtyisivät Hirsikampukselle, ja lukion toiminta siirrettäisiin Hirsikampukselta Lakarin koulurakennukseen.

Vapaa-aikapalveluissa siirryttäisiin niin ikään yhden hallinnon ja budjetin malliin. Merkittävänä tilamuutoksena toteutettaisiin kansalaisopiston siirto useista toimipisteistä Lakarin koululle yhdessä lukion kanssa.

Varhaiskasvatuspalvelut säilyisivät pääosin ennallaan. Kuitenkin Koivutien ryhmäperhepäivähoitoyksikkö lakkautettaisiin sitten, kun lapsimäärä sen mahdollistaa.

Uusi palvelutuotantomalli otettaisiin käyttöön vaiheittain, esimerkiksi koulutoimintaan liittyvissä muutoksissa lukuvuoden vaihtuessa. Mallissa esitettyjen merkittävien toiminnallisten muutosten ottaminen käytäntöön edellyttäisi tehokasta muutosjohtamista. 

Palvelutuotantomallin käsittelyä jatketaan seuraavaksi hyvinvointivaliokunnassa ja kaupunginhallituksessa. Lopullisen päätöksen asiasta tekee valtuusto kokouksessaan 18.12.2023, jossa päätetään vuoden 2024 talousarviosta.

Palvelutuotantomalliin liittyvä selvitystyö on avointa ja julkista, ja sen etenemistä sekä kuulemistilaisuuksien antia voi käydä tutkimassa Sway-sivustolla: Pudasjärven kaupungin hyvinvointi- ja sivistystoiminnan palvelutuotantomallin selvitys ja esitys (office.com) Selvityksen on laatinut Dialogues & Design -yrityksen asiantuntijat Heikki Ervast ja Jukka Hakola.

Lisätietoja antavat

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja
050 454 8230

Juha Holappa
opetus- ja sivistysjohtaja
050 400 4799

Last modified: 5.1.2024

Comments are closed.