Oppimisen tuki

Oppilashuoltosuunnitelma pohjautuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013:13§), jota velvoittavana noudatetaan kaikissa Pudasjärven kaupungin esiopetusyksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa. Samalla sovitaan menettelytavoista, joilla eri osapuolet perehdytetään suunnitelman sisältöön, käytännön toteutustapaan ja asiaan sisältyvään tiedottamiseen. Suunnitelma tarkistetaan lukuvuosittain oppilashuoltoryhmän koordinoimana.

A. Oppilashuollon toteuttaminen

1. Oppilashuollon suunnittelu ja tiedottaminen

Lakarin koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOHR) huolehtii oppilashuollon suunnittelusta ja tiedottamisesta. Suunnitelma löytyy koulun verkkosivuilta.

2. Koulun oppilashuollon kokonaistarve

Tehostetussa tuessa olevien oppilaiden määrä: 25

Erityisessä tuessa olevien oppilaiden määrä:10

Muu oppilashuollollinen tuen tarve: 172 oppilasta

3. Käytössä olevat oppilashuoltopalvelut (henkilö, yhteystiedot, saatavuus)

Terveydenhoitaja:
Kristiina Tolonen puh. 0407313602 Lakarin koululla paikalla ma ja pe

Lääkäri:
xxxxxx, yhteys th:n kautta

Kuraattori:
Hanna Illikainen 040 564 7998
Lakarin koululla paikalla ma ja ti

Psykologi:
Psykologin tutkimukset ostopalveluna koulukuraattorin/terveydenhoitajan kautta:

oppimiseen/käytöspulmiin/tunne-elämän vaikeuksiin liittyvät tutkimukset; Virva Siira Keskusteluajat, 1pv/vk Hirsikampuksella, tarvittaessa tulee myös Lakarille

Psykologille ohjataan oppilas pedagogisin perustein koulun ja huoltajan yhteistyöllä tai yksilökohtaisen oppilashuollon kautta tai kuraattorin/ terveydenhoitajan suoralla lähetteellä.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä:
Leena Törrö 050 373 8504, soittoaika ma-pe 12-13

Perheneuvolaan voi ohjata huoltajia ottamaan yhteyttä myös suoraan ilman lähetettä.

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä:
Sosiaalipalveluiden palveluohjaus 08 5875 5010 arkisin 9-15

Koulupoliisi:
Tuomo Stenroth

B. Yhteisöllinen oppilashuolto

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittäminen, ohjaus ja arviointi.

Kokoonpano:

rehtori Jussi Kolu, KOHR vetäjä / vararehtori Hely Forsberg-Moilanen, erityisopettaja, terveydenhoitaja Kristiina Tolonen ja kuraattori vs. Hanna Illikainen, oppilaskunnan hallituksen vetäjä Kati Pajari, AP/IP-vastaava Kati Poijula, nuorisotoimi Marita Hankila ja Eveliina Illikainen, kaksi oppilaiden edustajaa oppilaskunnan hallituksesta, vanhempien edustaja

Vastuualueet:
ks. edeltä

Oppilasrekisterin ylläpitäjä
Erityisopettaja

Oppilasrekisterin ylläpitäjän nimi ilmoitetaan opetuksen järjestäjälle.

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoontuminen ja käytännöt

Kokoontumisajankohta:
KOHR kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa ja tarvittaessa.

Mahdollisen etäopetuksen aikana kokoonnutaan useammin Teamsin kautta.

Koulukohtaisen oppilashuollon toiminnasta tiedottaminen (muistiot ovat julkisia)

KOHR tiedottaa oppilashuollosta koulun henkilökunnalle (henkilökunnan maanantaipalaveri/ opettajainkokous), oppilaille ja heidän huoltajilleen (syystiedote, mahdolliset luokkakohtaiset vanhempainillat), Wilma, koulun nettisivut, sisäiset tiedotteet, sähköposti

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tavoitteet:

Oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen, kolmiportaisen tuen toteutumisen seuraaminen

Yhteistyö oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa:

Oppilaskunta, vanhempaintoimikunta, vanhempainillat, Kodin ja koulun –päivä, oppimiskeskustelut, arviointikeskustelut, nivellyskeskustelut esikouluoppilailla ja 6.luokan oppilailla, Wilma-keskustelut, puhelinkeskustelut, yksilökohtaiset oppilashuoltopalaverit, terveydenhoitajan ja kuraattorin toiminta

Yhteistyömuodoissa huomioidaan ajankohtaiset toimintaohjeet (esim. korona).

KOHR huolehtii vuosittain seuraavien asioiden päivittämisestä ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä

Seuraavien asioiden päivittäminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen

 •  tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen
  Jussi Kolu
 • tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
  EA-vastaavat: Mari Ritola, Laila Raiskio, Viena Liehu
 • koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
  Jussi Kolu
 • koulun järjestyssäännöt
  Jussi Kolu
 • suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (kuvattu yksityiskohtaisesti ops:n perusteiden oph:n määräyksessä 4/011/2014)

Suunnitteluryhmä

 • toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa (kuvattu yksityiskohtaisesti ops:n perusteiden oph:n määräyksessä 4/011/2014)
  Jussi Kolu ja Hely Forsberg-Moilanen

Muita koulukohtaisia tehtäviä tai toimintamalleja:

Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli (KiVa)

 • HyMy-toiminta
  • Liikkuva koulu
 • Välkkis-toiminta
 • Lions Quest
 • Kummiluokkatoiminta
 • Move (5. luokka)
  • Hyvis-päivä (6. luokka)
 • Koulun kerhotoiminta
 • Harrastamisen Pudasjärven -malli
 • Oppilaskuntatoiminta
 • Vanhempaintoimikunta
 • AP/IP-kerho
 • Seurakunta
 • Nuorisotyö
  • Liikuntatoimi
  • Kirjasto

Yhteistyö oppilaan siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

Nivellykset toteutetaan esikoululaisilla, uusilla 1. luokkalaisilla ja yläkouluun siirtyvillä.

C. Yksilökohtainen oppilastyö

Asiantuntijaryhmän kokoonpano (periaatteet muodostamiseen)

Asiantuntijaryhmän koollekutsuja voi olla opettaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, koulunkäynninohjaaja tai oppilaan huoltaja. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Rehtori ei kuulu suoraan asemansa perusteella ko. asiantuntijaryhmään.

Yksittäisen oppilaan asian käsittelyn tueksi koottava asiantuntijaryhmäryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä.

Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

Kokouksessa otetaan huomioon oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.

Yksilökohtaisesta oppilashuollosta vastaa yleensä luokanopettaja tai luokanvalvoja. Erityisopettaja on mukana tarvittaessa.

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon liittyvät asiakirjat löytyvät wilmasta.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa

Koulukuraattori/terveydenhoitaja mukana yksilökohtaisissa oppilashuoltopalavereissa.

Oppilashuoltokertomuksen kirjaaminen ja salassapito

Asiantuntijaryhmät käsittelevät oppilaan hyvin- ja pahoinvointiin liittyviä asioita. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Jos kasvatus- tai oppimiskeskusteluissa nousee esille oppilaan hyvin- ja pahoinvointiin liittyviä asioita, niitä voidaan käsitellä monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Nämä asiat kirjataan oppilashuoltokertomukseen.

Oppilashuoltokertomuksen kirjaaja on pääsääntöisesti luokanopettaja tai luokanvalvoja. Kirjaaja ilmoittaa pidetyn asiantuntijaryhmän palaverin ajan ja kokoonpanon koululla sovitulle rekisterinpitäjälle.

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.

Oppilaan oppilashuollollinen tuki kirjataan Wilman tukilehdelle. Tieto kirjataan vain kirjauksena oppilashuollollinen tuki. Tämä kirjataan myös, jos huoltaja/ oppilas kieltäytyy oppilashuollollisesta tuesta.

Oppilaiden asioita ei saa käsitellä muissa tilanteissa kuin asiantuntijaryhmän kokouksissa.

Oppilashuoltokertomukset eivät siirry toiseen kouluun vaan jäävät koulun arkistoon. Jos oppilaalla tulee uudessa koulussa haasteita, niin asioiden käsittely jatkuu uudessa asiantuntijaryhmässä ja sen yhteydessä saadaan tarvittavat tiedot.

Koulun käytäntö oppilashuoltokertomusten säilyttämiseen

Oppilashuoltokertomus kirjataan Wilmassa Tuki-lehdelle.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteet:

Oppilaan hyvinvointi ja sen edistäminen. Tavoitteena tarjota oppilaalle hänen tarvitsemansa tuki ja palvelut.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tehtävät:

Tehostetun ja erityisen tuen yhteydessä tarjota tarvittava tuki.

Tehostetun ja erityisen tuen käsittelyt ja selvitysten laadinnat eivät ole oppilashuoltoa. Näin ollen pedagogisten asiakirjojen käsittelyihin ei tarvita huoltajan tai oppilaan suostumusta.

Seuraavat asiat pitää kuitenkin huomioida:

Monialaisuuden toteutumiseksi pedagogisen arvion tai selvityksen laatimiseen osallistuu aina muitakin tuen ammattihenkilöitä kuin opettajia ja rehtori. Monialaisuuden kriteeri toteutuu silloin, kun asian käsittelyyn osallistuu opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa tai psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä. Monialaisuus voidaan toteuttaa myös konsultoimalla, joka kirjataan asiakirjaan.

Psykologin konsultaatio on tarpeellista silloin, jos oppilaan haasteet koulutyössä liittyvät tarkkaavaisuuteen, toiminnanohjaamiseen, johonkin selittämättömään ongelmaan tai oppilaalla on todettu tai epäillään laajempaa heikkoa kognitiivista suoritustasoa.

Oppilaan lähete psykologin testeihin on yksilökohtaista oppilashuoltoa, jolloin toimitaan oppilashuollon edellyttämällä tavalla.

Oppilashuoltokertomuksiin liittyviä asioita ei kirjata pedagogisiin asiakirjoihin. Niihin voidaan laittaa viittaus, että oppilashuollolliset asiat on kirjattu oppilashuoltokertomukseen.

Pienryhmään siirtyminen on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

 • Sairaalakoulun yhteydessä

Oppilas siirtyy sairaalakouluun lääkärin lähetteen perusteella. Oppilas siirtyy ensin osastolle, josta menee tieto sairaalakouluun. Tämän jälkeen opetus järjestetään oppilaan opiskeluedellytysten mukaan.

Yleensä kaikki posti koulujen ja sairaalakoulun välillä tapahtuu ilman välikäsiä. Koulun yhteysopettaja tai luokanvalvoja tai opettajat ovat suoraan yhteydessä oppilasta opettavaan opettajaan sairaalakoulussa. Yhteystiedot ja luvat saadaan vanhemmilta.

Wilman oppimissuunnitelma kaavakkeita voidaan käyttää oppilaan kokonaistilanteen kartoittamiseen ja tehtävien antamiseen sairaalakouluun.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

Yhteistyö Valteri-koulun kanssa

 • Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa

Oppilaan sairauden hoitamiseen nimetään vastuu- ja varahenkilö.

Erityisruokavaliot hoidetaan terveydenhoitajan kautta.

Terveydenhoitaja vastaa koulun ensiapukaappien päivittämisestä. Ensiapukaappi päivitetään syys- ja kevätlukukauden alussa. Muutoin ensiapuvastaavat pyytävät täydennystä.

 • Oppilashuollon tuki tarvittaessa kurinpidollisissa asioissa tai opetuksen osallistumisen epäämisen yhteydessä

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata Wilmaan ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

Työrauhan ylläpitäminen kasvatuskeskustelun aiheena.

Kurinpitorangaistukset

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata.

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Suunnitelman laatimisesta vastaa luokanvalvoja.

Kurinpitorangaistukset kirjataan Wilman tukilehdelle.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

 • Koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa

D. Seuranta ja arviointi

Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi:

Arvioidaan keväällä 2022.