Diplomityö Lakarin koulun mielenkiintoisesta historiasta

29.6.2021

Oulun yliopistosta vasta valmistunut arkkitehti Meri-Tuuli Hietala teki diplomityönään selvityksen Pudasjärven Lakarin koulun rakennushistoriasta ja viitesuunnitelmista. Työn nimi on Pudasjärven Lakarin koulu: rakennushistoriaselvitys ja viitesuunnitelmat. Työ valmistui 31.5.2021. Diplomityö toimii lähtökohtana koulun tulevan peruskorjauksen arkkitehti- ja rakennussuunnittelulle

Tutkielmapainotteisen työn aiheena oli laatia rakennushistoriaselvitys, viitesuunnitelmat ja esteettömyystarkastelu osaksi Pudasjärven Lakarin koulun peruskorjauksen hankeselvitystä. Työ laadittiin Pudasjärven kaupungin teknisen toimialan toimeksiannosta lukuvuonna 2020-2021. Kohderakennuksina olivat Lakarin koulun kaksi vanhinta osaa, jotka on rakennettu vuosina 1884 ja 1929. Lakarin koulun rakennuksilla on kulttuurihistoriallista arvoa, sillä ne on todettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -päivitysinventoinnissa.

Lakarin koulun vaiheita

Rakennukset muodostavat pihapiirin 1920-luvulta säilyneiden piharakennusten kanssa. Koulun ympäristölle leimallisen ilmeen antaa korkea lehtikuusikuja, joka istutettiin tien varteen koulun kohdalle vuonna 1888. Rakennukset ja niiden pihapiiri ovat säilyneet ulkoisesti yleisilmeeltään pääosin vuoden 1929 mukaisessa asussa. Keskeisiä muutosvaiheita ovat olleet vanhimman rakennuksen tilamuutokset vuosina 1949 ja 1950, sosiaalitilojen lisäys ja lisäeristys 1970-luvun lopulla sekä koneelliseen ilmanvaihtoon siirtyminen ja käsityötilojen rakentaminen vanhimpaan rakennukseen vuonna 1994.

Rakennukset ovat säilyneet alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan koulurakennuksina nykypäivään saakka. Alun perin vanhimmassa rakennuksessa toimi Pudasjärven kansakoulu. Vuodesta 1928 alkaen koulun nimi vaihtui uuden koulupiirin myötä Kurenalan kansakouluksi. Vuonna 1956 tilanne muuttui, kun Pudasjärvelle rakennettiin Kurenalan keskuskansakoulu. Tuolloin rakennuksissa toimi kansalais- ja keskikoulun luokkia. Vuosina 1969-1983 rakennuksissa toimi erityiskoulu. Vuodesta 1983 alkaen rakennuksissa on toiminut peruskoulun ala-aste Lakarin koulun nimellä. Lähivuosina Lakarin rakennukset tullaan peruskorjaamaan. Peruskorjauksen yhteydessä rakennusten arkkitehtuurin ominaispiirteitä ja alkuperäistä henkeä halutaan palauttaa ja säilyttää sekä käyttää vanhoihin hirsirakennuksiin soveltuvia korjaustapoja. Rakennusten tiloja ja toimintoja järjestellään uudelleen tulevaisuuden tilatarpeet ja rakennusten ominaispiirteet huomioiden.

Diplomityön taustaa

Peruskorjauksen hankeselvityksen käynnistysvaiheessa totesimme selkeän tarpeen rakennushistoriaselvityksen laatimiselle. Lakarin vanhat koulurakennukset ovat rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita mikä tulee tiedostaa ja tarkkaan huomioida peruskorjausta suunniteltaessa, jotta voimme säilyttää vielä käyttökelpoiset kokonaisuudet myös jälkipolville. Tehty diplomityö toimii erinomaisena lähtökohtana suunnittelulle ja tarjoaa muutenkin mielenkiintoisen katsauksen Pudasjärven kouluhistoriaan, toteaa tekninen johtaja Janne Karhu

Hietala oli opintojensa aikana erityisen kiinnostunut korjausrakentamisen kysymyksistä ja työelämässään oppimisympäristöjen suunnittelusta. Nähtyään ilmoituksen Pudasjärven Lakarin koulun diplomityöaiheesta, hän totesi, että siinä yhdistyisivät molemmat kiinnostavat teemat. Pudasjärvi ei ollut Hietalalle ennestään tuttu paikka, joten hän aloitti selvitystyön tutustumalla paikkakunnan historiaan. Ilman paikan kehitystä, sen ihmisiä ja heidän vaikutustaan ei kouluakaan synny.

Kahden koulurakennuksen kautta Hietala on samalla päässyt tutustumaan myös Pudasjärven historiaan. Vanhojen piirustusten, valokuvien ja selostusten tutkiminen oli hyvin mielenkiintoista. Löydetyn tiedon pohjalta on ollut mielekästä ja palkitsevaa luoda suuntaviivoja ja asettaa reunaehtoja kohteen tulevalle suunnittelulle. Suunnittelijana Hietala on nyt yhtä kokemusta rikkaampi ja hän on saanut syventää taustatietojaan työn aiheisiin liittyen.

Hän haluaa kiittää työnsä ohjaajaa Özlem Özer-Kemppaista kannustavasta ohjauksesta sekä myös Pudasjärven kaupungin teknistä johtajaa Janne Karhua ja Lakarin koulun rehtoria Jussi Kolua sujuvasta yhteistyöstä ja työskentelyn mahdollistamisesta. Lisäksi Hietala haluaa välittää kiitoksensa hyödyllisistä taustatiedoista Anu Soikkelille ja työtä varten haastatelluille henkilöille. Myös Pudasjärven kaupungin ja Lakarin koulun henkilökunta ansaitsevat suuret kiitokset aineiston ja tietojen toimittamisesta sekä kysymyksiin vastaamisesta.

Diplomityön kokonaisuudessaan pääsee lukemaan tästä.

Anu Koivusaari

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.