Pudasjärven tuulivoimaselvitys ja tuulivoimaohjelman laadinta

22.12.2022

Pudasjärven tuulivoimaselvityksessä on kartoitettu potentiaaliset tuulivoima-alueet Pudasjärven kaupungin alueelta. Selvitystyö tarkentaa koko maakunnan alueelle laadittua TUULI-hanketta. Selvitystyössä on kuultu paikallisia sidosryhmiä sekä asiasta kiinnostuneita kuntalaisia.

Selvitystyö toimii pohjana laadittavalle Pudasjärven tuulivoimaohjelmalle.

Pohjois-Pohjanmaalla on selvitystyön kanssa samanaikaisesti käynnissä tuulivoimaa koskevan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen. Seudullisen kokoluokan (yli 7 voimalaa) tuulivoimapuistojen toteuttaminen edellyttää kaupungin oman päätöksen lisäksi myös merkintää maakuntakaavassa.

Selvitystyön lähtökohtana on ollut paikkatietoanalyysi, jonka avulla on kartoitettu tuulivoimalle mahdollisesti soveltuvat alueet ja suljettu pois ne alueet, joille tuulivoimatuotanto ei lähtökohtaisesti sovellu.  

Tunnistetut alueet on arvotettu ja jaettu työn aikana laadittujen kriteerien pohjalta kolmeen luokkaan. Kunkin alueen osalta on tuotu esille jatkosuunnittelussa huomioitavia reunaehtoja. Selvitys ei varmista alueiden toteutumista eikä ota kantaa siihen kuinka monta aluetta mahdollisesti tulevaisuudessa etenee tuulivoimahankkeiksi.

Kestävän ympäristön muodostumisen kannalta on tärkeää, että kaupungin alueelle jää myös merkittävä määrä tuulivoimalta vapaita alueita. Näitä alueita tarvitaan muun muassa ekologisia yhteyksiä sekä muita elinkeinoja ja aktiviteetteja, kuten matkailua, poronhoitoa ja virkistystä varten.  

Pudasjärven tuulivoimaohjelman poliittinen käsittely on aloitettu valtuutetuille osoitetulla kyselyllä. Ohjelmatyötä jatketaan alkuvuodesta 2023 valiokuntakäsittelynä ja valtuustoseminaarissa.

Kuntalaisten kuuleminen selvitystyön havainnoista suoritetaan avoimella kyselyllä ennen tuulivoimaohjelman valtuustotasoista päätöksentekoa helmi-maaliskuussa 2023. Toivomme kuntalaisten tutustuvan tehtyyn selvitykseen ja käyvän keskustelua aiheesta esimerkiksi oman luottamushenkilön kanssa.

Tuulivoimaohjelman tavoitteena on määrittää periaatteet, miten tuulivoimarakentamista ohjataan kaupungin alueella tulevaisuudessa. Tuulivoimaohjelma toimii kaupunkistrategian ohessa tarkentavana asiakirjana hankkeiden toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa ja valmistelussa kaavoitusta koskevaan päätöksentekoon tulevaisuudessa.

Pudasjärven tuulivoimaselvitys

Pudasjärven tuulivoimaselvityksen kohdekuvaukset

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan liiton Tuuli-hankkeesta

Lisätietoja energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmistelusta

Last modified: 10.1.2023

Comments are closed.