Yhteisöllisyysvaliokunta kokousti viimeistä kertaa

25.5.2021

Yhteisöllisyysvaliokunta piti viimeisen tämän valtuustokauden kokouksensa 19.5.2021. Ensi valtuustokaudelle, Pudasjärven kaupungin talouden tasapainotusohjelman mukaisesti, yhteisöllisyysvaliokunta ja elinympäristövaliokunta yhdistyvät. Uusi yhteisövaliokunta aloittaa elokuussa toimintansa.

Kokouksessa käytiin läpi nykyistä nelivuotiskautta ja valiokunta arvio toimintaa valtuustokaudella 2017-2021 katsoen valiokunnan tehtäviä, kuntastrategian päälinjauksia, ohjausehdotusten ja aloitteiden toteutumiin peilaten. Yhteisöllisyysvaliokunta on ollut osaltaan vaikuttamassa siihen, että tavoitteet on saavutettu tässä vaiheessa kuntastrategian voimassaolokautta. Osallistuvan budjetin suhteen voidaan laajentaa näkökulmaa ja osallistuvaa budjetointiin voidaan ajatella myös ne määrärahat, joilla on parannettu asumisviihtyvyyttä asukkaiden toiveiden perusteella. Lisäksi on huomioitava myös kuntarahoitus esimerkiksi Leader hankkeissa, joita yhdistykset ja järjestöt ovat toteuttaneet kaupungin rahoituksen avulla.

Yleisesti todettiin, että siirtyminen lautakuntamallista 8 vuoden takaa valiokuntamalliin on muuttanut toimintakulttuuria. Valiokuntamalli on tuonut valiokunnan jäsenten ja kaupungin työntekijöiden väliselle yhteistyölle entistä paremmat puitteet. Työkulttuuri on muuttunut keskustelevaksi ja nykyään otetaan eri näkökulmia huomioon jo asian valmistelussa. Käytyjen keskustelujen pohjalta valiokunnan ohjausesitykset ovat jalostuneet. Asia muokkautuu virallisessa valmistelussa päätöksentekoon asti. Valiokunta on tehnyt paljon ohjausesityksiä ja aloitteita, mutta yhteisöllisyyden ajaminen prosessina on ollut pitkäjänteistä kaupungin toiminnan kehittämistä.

Keskeisimpänä osana yhteisöllisyyden kehittämistä on ollut, että yhteisöllisyysvaliokunnan ohjauksessa on valmistunut valtuuston hyväksymät yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa ohjaavat asiakirjat. Järjestöyhteistyön malli ja yhteisöllisyysohjelma ovat niitä, joihin yhteisöllisyysvaliokunta toivoo uuden valiokunnan perehtyvän kunnolla heti toimintakauden alussa. Uudistettavaan kuntastrategiaan yhteisöllisyys, osallisuus ja kuntalaisten kuuleminen on viety kärkiteemoihin.

Kokouksen päätteeksi henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki kukitti puheenjohtaja Eero Oinas-Panuman ja kiitti erinomaisesta puheenjohtajakaudesta. Oinas-Panuma on tehnyt 24 vuoden uran kuntapäättäjänä Pudasjärvellä ja ei ole asettunut ehdolle tuleviin kuntavaaleihin. Hän pitikin tunteikkaan puheen valiokunnan kokouksen lopuksi.

Oinas-Panuma totesi, että kylien arvo on tunnustettu Pudasjärven voimavarana. Toimet, joita valiokunta on tehnyt kylien elinvoiman hyväksi, on ollut silmiä avartavaa ja valiokunta on luonut sellaiset mallit, esimerkiksi kehittämis- ja toimeentulotuet, jotka auttavat kylien ja järjestöjen toiminnassa.  Hän myös korosti, että valiokuntamalli on arvokas osa päätöksentekoa, joka antaa tilaa keskustelulle ja yhteisen näkemyksen sekä ymmärtämyksen saavuttamiselle. Valiokunnilla on iso vaikutus valmisteluun ja päätöksentekoon. Lopuksi Oinas-Panuma suuntaisi katseen tulevaisuuteen, jotta yhteisöllisyysohjelma tulisi jatkossakin olemaan arjen toiminnan kirjaamista yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä, joka toimii selkärankana tulevalle valiokunnalle ja valtuustolle.

Valiokunnan esittelijät ja sihteeri kiittävät valiokunnan puheenjohtajaa, jäseniä ja kaupunginhallituksen edustajaa antoista ja tuloksekkaasta yhteistyöstä.

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.