Kuulumisia Pudasjärven Voimaa vanhuuteen -työstä

19.4.2023

Pudasjärvi on ollut mukana Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmassa vuoden 2022 alusta lähtien. Ohjelmakausi on kolmivuotinen, joten nyt olemme lähestymässä jakson puoliväliä.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa tuetaan yli 75-vuotiaiden, kotona asuvien henkilöiden toimintakykyä liikkumista lisäämällä. Näin parannetaan fyysistä toimintakykyä, mikä tukee pärjäämistä arjen askareissa. Ohjelmassa ei kuitenkaan keskitytä ainoastaan fyysisen kunnon kasvattamiseen, vaan toiminnassa huomioidaan myös liikunnan mukanaan tuomat positiiviset vaikutukset sosiaaliseen kanssakäymiseen ja mielen virkistykseen.

Pudasjärvellä on onnistuttu Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa tähän mennessä jo monessa asiassa. Ehdottomasti suurimpia ja jatkon kannalta merkityksellisimpiä onnistumisia on yhteistyön lisääminen ja kehittäminen mukana olevien toimijoiden kesken. Kaupungin liikuntatoimen vetämään työryhmään kuuluvat seurakunnan, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä usean yhdistyksen edustajat. Aktiivinen yhteistyö on edellytys sille, että muissakin ohjelman paikallisissa tavoitteissa onnistutaan.

Ikäihmisten liikkumista ja hyvinvointia on edistetty Pudasjärvellä jo monella konkreettisella tavalla. Pohteen vanhuspalveluilla on maksuton kuntosalivuoro kotihoidon ja päivätoiminnan asiakkaille. Monessa säännöllisesti järjestettävässä kerhossa sekä useissa tapahtumissa on otettu ohjelmaan liikunnallista sisältöä, kuten taukojumppia. Kaupungin liikuntatoimi on käynnistänyt uuden liikuntaryhmän, Seniorijumpan. Tämän ryhmän osallistujista kerätään tutkimustietoa liikunnan vaikutuksista terveyteen.

Ohjelman aikana on laadittu Virtuaalinen luontokävely -video, jonka avulla on hyvä aktivoida ikäihmisiä liikkumaan. Työryhmän jäseniä on osallistunut useaan Ikäinstituutin järjestämään koulutukseen, yhtenä esimerkkinä Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus. Koulutuksen myötä on vapaaehtoisvoimin käynnistetty pienimuotoista ulkoiluystävätoimintaa, jota seurakunta koordinoi.

Ikäihmiset jumppaavat vanhustenviikolla
Vanhustenviikko. Kuvaaja Arja Panuma

Paljon Voimaa vanhuuteen -ohjelman kohderyhmää on tavoitettu tapahtumien kautta. Lokakuussa järjestettiin sisällöltään monipuolinen vanhusten viikko, jossa työryhmä oli aktiivisesti mukana. Ystävänpäivätapahtuma Hyvän olon keskus Pirtissä sai osakseen paljon kiitosta, ja suunnitelmissa onkin vastaavan tapahtuman järjestäminen ensi vuonna. Maaliskuussa järjestettiin valtakunnallisen Ikiliikkuja-teemaviikon kunniaksi Eloa ja iloa senioreille -tapahtuma ikäihmisten palvelukeskuksessa. Voimaa vanhuuteen -teemoja on pidetty esillä myös monessa muussa tapahtumassa osana muuta ohjelmaa.

Vuoden 2023 kehittämiskohteena ovat mm. liikunta- ja ulkoilutapahtumien järjestämisen jatkaminen, ulkoiluystävätoiminnan laajentaminen sekä arkiliikunnan vertaisohjaajakoulutuksen järjestäminen ja sen myötä vapaaehtoisten vertaisohjaajien innostaminen liikkumisen edistämistyöhön. Samalla kannustetaan yksittäisiä ihmisiä ja yhdistyksiä hyödyntämään vapaasti verkossa tarjolla olevia liikuntamateriaaleja (esim. VOITAS-materiaalit). Esille on noussut myös ajatus elintapaohjauksen tarjoamisesta nykyistä laajemmin erityisesti ikäihmisille, ja laajempana kokonaisuutena sivukylillä asuvien henkilöiden saaminen mukaan liikuntaryhmiin.

Pudasjärven Voimaa vanhuuteen -työ on siis käynnistynyt mukavasti, ja uusia ideoita syntyy jatkuvasti toiminnan edetessä. Työryhmä toivottaa mukaan kaikki ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneet tahot!

Yhteyshenkilöt: liikunnanohjaaja Malle Haas (malle.haas (at) pudasjarvi.fi, 040 194 6315), hyvinvointipäällikkö Outi Nivakoski (outi.nivakoski (at) pudasjarvi.fi, 040 560 9297) ja Pudasjärven mentori Ikäinstituutissa Heli Starck (heli.starck (at) ikainstituutti.fi)

Last modified: 19.4.2023

Comments are closed.