Oppimisen tuki

Oppilaalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Tukimuodot suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä oppilaan, huoltajien, opettajien ja tarvittaessa muun henkilöstön kanssa. Tuki voi olla esimerkiksi

 •  ennakoivaa tukiopetusta
 •  osa-aikaista erityisopetusta
 •  erityisopettajan oppilaan luokassa antamaa samanaikaisopetusta
 •  koulunkäyntiavustajan tukea
 •  eriyttämistä, painotettuja oppisisältöjä
 •  oppimateriaalien muokkaamista
 •  mahdollisuutta apuvälineiden käyttöön

Tuen kolme porrasta

Käsitteillä yleinen, tehostettu ja erityinen tuki kuvataan lapsen saaman tuen määrää ja muotoja koulussa. Lapsen tuen tarve voi vaihdella koulupolun aikana. Kodin ja koulun yhteistyöllä mahdollistetaan sen, että lapsi saa oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Tuen suunnittelussa otetaan aina huomioon lapsen kokonaistilanne. Yhdessä laaditut suunnitelmat turvaavat sen, että tieto lapsen tarvitsemasta tuesta sekä opetusjärjestelyistä on sekä kotona että koulussa. Oppilaalle laaditut tuen asiakirjat ovat Wilmassa.

 •  Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Osana yleistä tukea oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma.
 •  Mikäli arvioidaan, että oppilas tarvitsee tavanomaista laajemmin ja pitkäaikaisemmin tukea, hänen tukitoimiaan tehostetaan. Tehostetun tuen toteuttamiseksi laaditaan oppilaalle oppimissuunnitelma, jossa kuvataan mm. oppilaan tarvitsema tuki ja sen järjestäminen.
 •  Mikäli oppilas tarvitsee säännöllistä ja vahvaa tukea järjestetään erityistä tukea. Erityisestä tuesta tehdään hallinnollinen ja oppilaalle laaditaan tuen toteuttamiseksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Oppimisen tuen järjestämisestä voi lukea tarkemmin kaupungin oppilas – ja opiskeluhuoltosuunnitelmasta.

Hirsikampuksen oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuollon palveluja ovat muun muassa kouluterveydenhuoltoon, psykologipal­velui­hin ja koulukuraattoritoimintaan liittyvät palvelut.

Kuraattori

Kuraattori on koulun sosiaalialan asiantuntija. Kuraattoreiden tehtävänä on, yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa, tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä, hyvinvointia sekä kasvua ja kehitystä. Tukea voidaan antaa yksittäiselle oppilaalle ja hänen perheelleen, oppilasryhmälle tai koko kouluyhteisölle.

Kuraattori auttaa lasta ja nuorta esimerkiksi perhetilanteeseen liittyvissä asioissa, kaverisuhteissa ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Oppilaan tilannetta helpottavia ratkaisuja etsitään yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Kuraattori voi tavata oppilasta koulussa kahden kesken tai yhdessä perheen tai muiden läheisten kanssa. Tapaamisten sisältö muotoutuu oppilaan tarpeiden mukaan.

Koulukuraattori, alaluokat

Jonna Heikura
puh. 040 564 7998
jonna-mari.heikura@oulunkaari.com

Hirsikampuksella keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin

Koulukuraattori, yläluokat

Suvi Kipinä
puh. 050 574 4383
suvi.kipinä@oulunkaari.com

Hirsikampuksella maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin

Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille. Hirsikampuksella on oma kouluterveydenhoitaja yläluokilla ja alaluokilla. Hän kutsuu oppilaat terveystarkastukseen vuosittain. Terveydenhoitajan luokse voi mennä myös ilman ajanvarausta.

Huoltajat voivat olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Koululääkärin vastaanotolle kutsutaan oppilaat ja huoltajat 1., 5. ja 8. luokalla. Muissa tilanteissa koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan kouluterveydenhoitajan kautta.

Oppilashuollon keskeinen tavoite on ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki. Oppilashuoltotyötä toteutetaan aina yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Kouluterveydenhoitaja, alaluokat

Sari Nieminen
puh. 050 592 9787
sari.nieminen@oulunkaari.com

Kouluterveydenhoitaja, yläluokat, lukio ja OSAO

Elina Tiirola
puh. 040 019 3691
elina.tiirola@oulunkaari.com

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö

Monialainen asiantuntijaryhmä tukee ja auttaa lasta tarvittaessa. Työskentelyn lähtökohtana on, että oppilas on aktiivinen omissa asioissaan ja tulee niissä kuulluksi.

Mikäli huoli lapsesta herää, voidaan hänen auttamisekseen koota monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmä perustetaan aina yhteisestä sopimuksesta ja myös sen jäsenet nimetään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Ryhmässä tavallisimpina jäseninä on oppilaan ja huoltajien lisäksi esimerkiksi oppilaan opettaja, kouluterveydenhoitaja/ koulukuraattori tai muu oppilaalle tärkeä henkilö.

Monialaisessa asiantuntijaryhmässä käydään läpi mitä apua oppilas on saanut ja sovitaan yhdessä mitä oppilaan auttamiseksi ja tilanteen parantamiseksi olisi hyvä vielä tehdä. Jotta oppilas saa tarvitsemansa tuen hyvissä ajoin, kannattaa ryhmä perustaa matalalla kynnyksellä. Kun yhdessä todetaan oppilaan tilanteen parantuneen riittävästi, voidaan yhdessä sopia monialainen asiantuntijaryhmä tarpeettomaksi.

Keskeinen osa koulujen oppi­lashuolto­työstä tapahtuu yksilökohtaisissa oppilashuoltoryhmissä. Moniammatillisen yhteistyön kautta oppilaille pyritään saamaan oikeanlaista tukea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen ja nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osa­puolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Yksittäistä oppilasta koske­vien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa kuullaan lasta tai nuorta ja huoltajaa.

Yhteisöllinen oppilashuoltotyö

Hirsikampuksen koulukohtainen oppilas – ja opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu neljä kertaa lukuvuoden aikana. Yhteisöllisessä hyvinvointityössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön, luokkien ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi hyvinvointityöhön kuuluu mm. kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen. Hyvinvointityötä tehdään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.

Koulun yhteisöllinen hyvinvointityö on mm.

 •  hyvinvointityön sisällyttämistä osaksi opetusta
 •  lasten välisten suhteiden vahvistamista
 •  myönteisen vuorovaikutuksen tukemista
 •  kiusaamisen ehkäisyä
 •  koulun kerhotoimintaa
 •  aktiivista ja ohjattua välituntitoimintaa
 •  oppilaan ja huoltajan osallisuuden vahvistamista

Tarkemmin Hirsikampuksen oppilashuollosta voi lukea Hirsikampuksen koulukohtaisesta oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmasta Linkki Hirsikampuksen koulukohtainen oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelma (suunnitelma pitää laittaa sivulle ja linkki siihen)

Oppimisen tuen järjestämisestä voi lukea tarkemmin kaupungin oppilas – ja opiskeluhuoltosuunnitelmasta.