Tuulivoimahankkeiden käsittely ja kaavoitus

23.5.2024

Pudasjärven kaupungin tuulivoimaohjelma hyväksyttiin kaupungin valtuustossa 22.5.2023. Tuulivoimaohjelma määrittää menettelyt, joilla kaupungille esitettyjä tuulivoimahankkeita arvioidaan ja käsitellään päätöksenteossa.

Kaupungin tehtävä on päättää tuulivoimaosayleiskaavojen laatimisesta, joiden perusteella tuulipuistot voidaan myöhemmin rakennusluvittaa.

Tutustu Pudasjärven tuulivoimaohjelmaan täältä:
https://www.pudasjarvi.fi/tuulivoimaohjelma2030/

Kaupungin hyväksymät osayleiskaavat ovat ehdollisia maakuntakaavalle. Osayleiskaavaa ei voi laatia vastoin maakuntakaavaa.

Seudullisesti merkittävän tuulivoimapuiston kokoluokka on määritetty nykyisin 7 voimalaan, jolloin mahdollinen voimala-alue tulee olla merkittynä maakuntakaavaan, ennen osayleiskaavan hyväksymistä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on työstänyt uutta energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaa vuodesta 2021 lähtien. Tällä hetkellä maakuntakaava on ehdotusvaiheessa, johon viranomaiset ovat jo lausuntonsa jättäneet ja seuraava julkinen ehdotus tulee nähtäville alkusyksystä 2024. Edellisessä ehdotuksessa Pudasjärvelle oli osoitettu 7 seudullisesti merkittävän tuulivoimapuiston aluetta. Maakuntakaavan on määrä tulla voimaan vuoden 2025 kuluessa.

Tutustu energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatimiseen täältä:
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntakaava/ilmastomaakuntakaava/

Kaupunginhallituksen lausunto energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotuksesta:
https://pudasjarvi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024497-13

Pudasjärvelle on juuri valmistunut ensimmäinen tuulipuisto. Tolpanvaaran 13 voimalan puisto on kytketty sähköverkkoon ja todettu valmistuneeksi.

Kaupungissa on tällä hetkellä vireillä kaksi tuulivoimaosayleiskaavaa sekä niihin liittyvää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

  • Yhteistuuli Pärjä-Kivari tuulivoimahankkeen kaavoitusaloite on hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.8.2020. Hankkeen kaavaluonnosta odotetaan nähtäville tämän vuoden kuluessa.
  • Tuulialfan Aittovaaran tuulivoimahankkeen kaavoitusaloite on hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.5.2022. Hankkeen kaavaluonnosta odotetaan nähtäville tämän vuoden kuluessa.

Tuulivoimaohjelman valmistumisen jälkeen kaupungille on esitetty useita tuulivoimapuistojen kaavoitusaloitteita.

Tuulivoimahankeselvitys

Tuulivoimaohjelman toimintamallin mukaisesti kaikista kaavoitusaloitteista toteutetaan erillinen tuulivoimahankeselvitys ennen päätöksentekoa.

Hankeselvitysraportti on työkalu, jolla kaupunki arvioi suunnitteilla olevia tuulivoimahankkeita sekä niiden yhteisvaikutuksia kaavoitusaloitteen käsittelyvaiheessa. Hankeselvityksen laatimisesta tehdään hanketoimijan kanssa sopimus ja selvityksen tuottamisessa avustaa ulkopuolinen konsultti. Selvityksen tuottaminen on hanketoimijalle maksullista.

Hankeselvityksessä tarkastellaan hankkeen sijoittumista ja ominaisuuksia suhteessa Pudasjärven kaupungin tuulivoimaohjelman kriteeristön ehtoihin. Selvityksessä tarkastellaan hanketoimijan referenssejä, maankäytön suunnittelutilannetta, hankealueen sijaintia, alueen asutusta ja yhdyskuntarakennetta, luonnonympäristöä, maisemaa ja kulttuuriympäristöä, elinkeinoja, sähkönsiirtoa, maaperän ominaisuuksia, maanomistusta ja sopimustilannetta, sidosryhmien osallistamista ja saatuja ennakkolausuntoja sekä yhteenvetona hanketta puoltavia ja rajoittavia tekijöitä.

Hankeselvitykset sekä kaavoitusaloitteet tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi, kun hankkeiden valmiustilanne mahdollistaa harkitun päätöksenteon. Tuulivoimaosayleiskaavojen laatiminen voidaan käynnistää kaupungin päätöksellä, mutta seudullisesti merkittävän tuulipuiston kaavaa ei voida hyväksyä ilman merkintää maakuntakaavassa. Tästä syystä hankkeiden käsittelyaikataulu on osin ehdollinen käynnissä olevalle maakuntakaavatyölle.

Kaksi uutta kaavoitusaloitetta

28.5.2024 kaupunginhallituksen tutustuttavana on kaksi uutta kaavoitusaloitetta, joista on valmisteltu edellä kuvattu tuulivoimahankeselvitys. Päätökset hankkeiden kaavoitusaloitteista tehdään erillisessä kokouksessa.

Vireillä olevista sekä päätöksenteossa käsiteltävissä olevista tuulivoimahankkeista tullaan tiedottamaan jatkossa enemmän kaupungin internetsivuilla.

Janne Karhu, tekninen johtaja

Last modified: 23.5.2024

Comments are closed.