Uusi asuinalue suunnitteilla Pudasjärven Nivankankaalle

21.6.2021

Nivankankaan alueelle suunnitellaan kylämäistä, ekologista ja luonnonläheistä asuinaluetta. Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan arkkitehtuurin yksikön opiskelija Aliisa Pöytäkivi on tehnyt aiheesta diplomityön. Diplomityö on suunnitelmapainotteinen tutkielma houkuttelevasta kylämäisestä asuinalueesta maaseutukaupungissa. Työssä on tutkittu ajankohtaisia asumiseen ja elämiseen liittyviä ilmiöitä. Lisäksi siinä tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevia valtakunnallisesti merkittäviä kyliä ja niiden rakenteita sekä Pudasjärven vahvuuksia.

Diplomityön tuloksena syntyi Nivankankaan alueen yleissuunnitelma, tarkemmat kortteli- ja tonttisuunnitelmat sekä rakentamistapaperiaatteet. Aluetta aletaan asemakaavoittaa kesällä 2021 ja työn tutkielmaa ja tuloksena syntynyttä yleissuunnitelmaa pidetään alueen suunnittelun pohjana ja lähtökohtana.

Pöytäkiven diplomityön lähtöasetelmana on Pohjoisten maaseutumaisten kuntien haasteet luoda eheää taajamarakennetta, kun kaupungistuminen on vilkasta. Maaseudun haja-asutusalueet houkuttelevat rakentajia asemakaavoitettuja alueita enemmän ja maaseutumaisten kuntien asukkaat leviävät laajalle alueelle. Silloin palveluiden tarjoaminen on hankalaa ja infrastruktuuriin kuluu enemmän resursseja. Pudasjärvellä asemakaavoitetuille tonteille rakennetaan vuosittain verrattain vähän ja kaupunki on saanut palautetta liian pienistä tonteista ja yksipuolisesta tonttitarjonnasta. Diplomityössä on myös tutkittu ajankohtaisia asumiseen ja elämiseen liittyviä ilmiöitä, Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevia valtakunnallisesti merkittäviä kyliä ja niidenrakenteita sekä Pudasjärven vahvuuksia.

Suunnittelulähtökohtien pohjalta muodostui kolme vaihtoehtoa alueen suunnitelmasta. Vaihtoehtojen inspiraationa on ollut myös erilaisten kylien tyypit. Ensimmäinen vaihtoehto mukailee kylänraitin mallia, jossa Nivankankaan ja Koivunkankaan halki kulkisivat yhdet kadut, joiden reunalla rakennukset sijaitsisivat. Raitti mutkittelee alueen läpi ja viljely tai laidun alueita löytyisi tonttien ulkopuolelta. Toinen vaihtoehto on nimetty Nauhakyläksi. Kokoojakadulta lähtisi päättyviä tonttikatuja, joissa tontit olisivat noin viiden tontin ryppäinä. Viljelyalueita olisi kortteleiden välistä. Kolmas vaihtoehto mukailisi perinteistä puhtokylää ja rakennukset sijaitsisivat alueen korkeimmilla kohdilla. Erona vaihtoehtoon yksi ja kaksi, olisi se, että sekä Nivankankaalle että Koivunkankaalle kuljettaisiin Ranuantien kautta. Näistä vaihtoehdoista jatkoon valittiin Kylänraitti -suunnitelma.

Alueen suunnittelun pohjana pidetään Kurenalan yleiskaava 2030 aluevarauksia, mutta niitä muokataan alueelle paremmin soveltuvilla tavoilla. Rakentamiselle varataan tilaa kahdesta eri sijainnista siten, että rakentamista ei tule suo- tai tulvariskialueille. Alueella pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon puustoa ja luontoa. Kyselyiden ja maankäytönsuunnitelmaan merkattujen toiveiden mukaan, alueelle varataan tilaa myös viljelylle ja eläinten laiduntamiseen. Alueelle muodostuu kaksi pientalorakentamiseen varattua aluetta. Pöytäkiven diplomityössä ensimmäinen isompi alue on nimetty Nivankankaaksi. Toinen alue, joka sijaitsee Koivunkujan pohjoispuolella, on nimetty Koivunkankaaksi. Molemmille alueille suunnitellaan 3000-4000 m2 tontteja, joista osaa on mahdollista kasvattaa tarpeen mukaan lisätontilla. Erityistä huomiota kiinnitetään virkistysmahdollisuuksiin ja alueelle suunnitellaankin monipuolisia ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia, mm. laaja virkistysreitti, leikkipaikka, laavu, uimapaikka, venevalkama sekä lintutorni. Hevosharrastaminen on otettu huomioon tonttien koossa ja laidunalueissa. Tulvariskialueet hyödynnetään virkistyskäyttöön. Virkistysreitti kulkee asuinalueen ympäri sekä ranta-alueella. Tämän lisäksi tulvariskialueelle varataan alueita viljelyä tai eläinten laidunnusta varten. Alueen kulkuyhteyksiä parannetaan Kurenalaan päin uudella Ranuantien alittavalla kevyenliikenteen ja moottorikelkkareitin alikululla. Jyrkkäkosken suuntaan rakennetaan Törrönjoen ylittävä silta. Silta mahdollistaa kulun Jyrkkäkoskelle esimerkiksi jalan, pyörällä tai ratsastaen.

Asia etenee kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti varsinaisen asemakaavan laadintavaiheeseen sekä kunnallistekniikan viitesuunnitelman laadintaan.

Tarkempaa tietoa ja havainnollistavia kuvia alueen suunnitelmista voi katsoa tästä. Nivakankaan asemakaavapäätökseen voi tutustua tästä.

Anu Koivusaari

Last modified: 1.2.2022

Comments are closed.