Laitos- ja kotiäänestys

Vaalit

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa (Pudasjärven akuuttiosasto, Kurenkartano, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon 29.5 – 4.6.2024 kuuluvana päivänä. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua arkipäivinä klo 8-16 ja juhlapyhien aattona klo 8-15 soittamalla Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun puh. 040 826 6417 tai keskusvaalilautakunnan sihteerille, hallintosihteeri Mirja Moilaselle numeroon 040 740 2550.

Ilmoittautua voi myös lomakkeella, joita on saatavilla Hyvän olon keskus Pirtin Kohtaamosta tai lomakkeen voi tulostaa vaalit.fi verkkosivulta.

Lomake tulee toimittaa Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun osoitteeseen Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi (avoinna arkipäivinä 8-16 ja juhlapyhien aattona 8-15) tai sähköpostitse kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16.00 mennessä. Määräaika on ehdoton. Määräajan jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei vaalilain mukaan voida hyväksyä.  

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.