Koulukuljetukset

Bussikatos

Pudasjärven kaupungin oppilaskuljetukset järjestetään voimassaolevia säännöksiä ja ohjeita noudattaen. Ensisijaisesti järjestetään perusopetuslain (N:o 628/1998 § 32) mukaiset kuljetukset.

Koulukyydityksissä on perusperiaatteena lain edellyttämä viiden kilometrin (5 km) sääntö. Muissa tapauksissa tulee aina tehdä anomus, joka toimitetaan yhdessä rehtorin lausunnon kanssa hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimistoon, os. Varsitie 7 (kaupungintalo).

Poikkeavaa kuljetusta ja saattoavustusta on haettava hyvinvointi- ja sivistystoiminnalta edellisen lukuvuoden lopussa, kuitenkin viimeistään 15.7.

Oppilaita ei kuljeteta kotipihalle saakka kuin poikkeustapauksessa (kävelyomavastuu).

0-3 -luokkalaiset

0-3 -luokkalaisille järjestetään kuitenkin kyyditys, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä (3 km).

Saatto

  • 0-6 –luokkalaisille järjestetään saatto linja-autolle, mikäli saattomatka on yli 2 km;
  • 7-9 –luokkalaisille järjestetään saatto linja-autolle, mikäli saattomatka on yli 3 km;

Saattoavustuksena erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa (esim. vesistö) maksetaan huoltajille virkaehtosopimuksen mukainen kilometrikorvaus.

Poikkeuskuljetukset

Poikkeuskuljetus sairauden perusteella

Sairauden perusteella järjestettävään poikkauskuljetukseen vaaditaan lääkärin lausunto.

Poikkeuskuljetus tien vaarallisuuden perusteella

Tien vaarallisuuden määrittämiseksi käytetään vuosittain päivitettävää ELY-keskuksen tien vaarallisuusmäärittelyä (Koululiitu) tai muuta viranomaislausuntoa.

Tien vaarallisuuslukua nostetaan talviajalla 10:llä (esim. tien vaarallisuus 191, talvella 201).

Luokka-asteTie vaarallinen, jos tien suuntainen tai tien ylityksen vaarallisuusluku
alle 200, ei pitäisi olla vaarallinen nuorimmillekaan koululaisille
0. lk200
1. – 2. lk200-210
3. – 4. lk220-230
5. – 6. lk240-250
7. – 9. lkyli 285

Poikkeuskuljetus olosuhteiden muutoksen perusteella

Poikkeuskuljetus talviajaksi

Talviajan kuljetus järjestetään syyslomasta sen viikon loppuun, kun maaliskuu päättyy.

Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Puh. 040 826 6417 (vaihde)