Käyttöönotto

Rännejä asennetaan

Vesimittarin asennuksen tilaaminen

Vesimittari tilataan Pudasjärven Vesiosuuskunnan asiakaspalvelusta tai alueesi vesihuoltoryhmältä sen ohjeitten mukaisesti viimeistään ennen käyttöönottokatselmusta.

Käyttö- ja huolto-ohjekirjan laadinta

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätään, että pientalolle on laadittava käyttö- ja huolto-ohjekirja, jonka edellytetään olevan valmis loppukatselmukseen mennessä. Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää kaikki tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Ohjetta laadittaessa otetaan huomioon rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje koostuu rakennushankkeen aikana eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista, jotka luovutetaan kiinteistön omistajalle. Käyttö- ja huolto-ohjeen on tarkoitus olla “käyttöohjeisto”, jonka avulla voidaan saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyttöiät sekä hyvä energiatalous järkevästi ja taloudellisesti.

Käyttö- ja huolto-ohjekirjan tekemiseen on olemassa erilaisia internet-pohjaisia palveluja. Se voidaan laatia myös kansioon. Ympäristöministeriön Pientalon huoltokirja -pohjan voit ladata käyttöösi tästä. Säkylän kunnan sivuilta löytyy myös hyvä huoltokirjan pohjan malli, joka huomioi myös mm. talon ulkopuolella tehtäviä huoltotoimenpiteitä sekä antaa vinkkejä terveelliseen ja turvalliseen asumiseen.

Käyttö- ja huolto-ohjeen laatimiseksi on hyvä vaatia ja arkistoida kaikilta urakoitsijoilta loppupiirustukset, joissa on huomioitu mahdolliset muutokset alkuperäisiin suunnitelmiin. Kaikki dokumentit ja ohjeet kannattaa kerätä heti rakentamisen alusta alkaen valmiiksi huoltokirjaan. Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla loppukatselmuksessa viranomaisen todennettavissa.

Käyttö- ja huolto-ohjekirjasta pitäisi löytyä vähintään

 • rakennuslupapiirustukset, rakenne-, LVISA-piirustukset, erityispiirustukset yms. suunnitelmat sekä testaus- ja mittaustulokset
 • lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien ja muun talotekniikan kuvaus, käyttöohjeet ja laitteiden huoltotoimenpiteet
 • tuoteselosteet rakenteiden kestävyyteen ja toimivuuteen vaikuttavista materiaaleista, kuten vedeneristystuotteista
 • energiakulutuksen seurantakalenteri
 • talon vuosihuoltokalenteri ja kunnossapitosuunnitelma ulko- ja sisätiloissa
 • pääsuunnittelijan, rakenne-, LVISA-suunnittelijan, vastaavan työnjohtajan sekä kaikkien muiden rakennushankkeen osallisten yhteystiedot
 • ohjeet poikkeustilanteita, kuten tulipaloa ja vesivahinkoa varten

Sähkötarkastukset

Sähköurakoitsijan velvollisuus on tarkastaa oma työnsä itse ja tehdä siitä tarkastuspöytäkirjan. Tämä velvollisuus kannattaa mainita jo heti sähköurakkasopimuksessa. Rakentajan on huolehdittava itse  siitä, että hän saa tarkastuspöytäkirjasta kopion ja tarvittaessa pyydettävä sitä. 

Lisätietoa oman sähköyhtiön vaatimuksista sähkötöihin liittyen saa olemalla heihin yhteydessä ja pyytämällä tiedot. 

On huomioitavaa, että sähköalan töitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset, joilla on riittävä pätevyys ja jotka ovat ilmoittaneet toiminnastaan Turvatekniikan keskukselle. Asian voi tarkistaa Tukesin sivuilta. 

Loppukatselmus

Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennustyöt ovat täysin valmiit. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on sen hyväksynyt käyttöön otettavaksi. Loppukatselmuksen tilaaminen ja  kutsuminen on kiinteistön omistajan lakisääteinen velvollisuus, ei viranomaisten tehtävä. Hänen velvollisuutenaan on varmistaa, että lain ja rakennusluvan määräämät velvoitteet on täytetty ja rakennustoimenpide on toteutettu rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Ennen loppukatselmuksen tilaamista tulee tarkistaa, että

 1. Rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti
 2. Rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty
 3. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty
 4. Rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty 150 f §:ssä edellytetyt merkinnät ja tarkastusasiakirjan yhteenveto on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle
 5. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava, on riittävässä laajuudessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle
 6. Ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jos sellaista tarvitaan rakennuksen käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan, on saanut lainvoiman.

 Loppukatselmuksessa tulee olla läsnä rakennusvalvonnan viranhaltija, vastaava työnjohtaja sekä rakennuttaja tai hänen edustajansa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista myönnetyn luvan voimassaoloaikana. Rakennusvalvontaviranomaisen on laadittava loppukatselmuksesta pöytäkirja.