Rakentaminen

Vasara ja nauloja

Sivun sisältö

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin hankkeella on lainvoimainen lupa ja aloittamisen edellytykset on lupapäätöksen mukaisesti täytetty. On kuitenkin huomioitavaa, että ympäristötyöt voi aloittaa ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. Rakennustyön aloittamisen edellytykset määrittelee rakennusvalvontaviranomainen lupapäätökseen lupaehtoina. Lupapäätös pitää lukea siis hyvin läpi.

Rakennustyön aloittamisen edellytyksenä on vaadittujen työnjohtajien nimeäminen sekä aloitusilmoituksen tekeminen. Tapauskohtaisesti voidaan vaatia myös erityissuunnitelmien toimittamista.

Aloitusilmoitus tulee tehdä kun perustustyöt aloitetaan. Lupapäätöksen tulee olla myös lainvoimainen ennen työn aloittamista.

Lupaehdot määritellään hankkeen laadun, ominaisuuksien sekä vaativuuden mukaan ja ne koskevat rakennushanketta aloittamisesta loppukatselmukseen asti.

Rakennustyömaasta tiedottaminen

Pudasjärven kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennuspaikalle työmaataulu tai –kyltti, jos rakentaminen aiheuttaa pysyvän ja olennaisen muutoksen ympäristössä.

Työmaataulusta tai – kyltistä, tulee ilmetä vähintään rakennuksen tai kohteen käyttötarkoitus ja laajuus, kohteen valmistumisajankohta ja rakennushankkeen vastaavan yhteystiedot.

Kyltin tarkoituksena on opastaa materiaalitoimituksia työmaalle ja pelastusajoneuvoja mahdollisissa hätä- ja onnettomuustapauksissa.

Omakotityömaan kyltiksi riittää kuitenkin 0,3m x 0,4m suuruinen kyltti, josta ilmenevät työn kohde ja rakennuttaja. 

Työmaataulua ei vaadita talousrakennuksen tai vastaavan vähäisen rakennustyön työmaalle.​

Kaivuluvat​

Yleisillä kunnan hallinnoimilla alueilla suoritettavat kaivutyöt edellyttävät aina kaivuilmoituksen tekemistä ja useimmiten myös kaapelin tai johdon sijoituslupaa kunnalta. Kunnan rakennuttamissa katu- ja vesihuollon rakentamiskohteissa kaivulupakäytäntöä ei noudateta, vaan kaapelitöistä sovitaan työnmaan vastuuhenkilön kanssa erikseen.

Ohjeet ja tarvittavat lomakkeet Pudasjärven kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien kaapeli-, johto- ja muiden vastaavien kaivutöiden ohjaamiseksi löydät nettisivultamme. Kaivutöiden ohjeistuksella pyritään työt rajaamaan tarkasti sekä tekemään nopeasti ja turvallisesti niin, että aiheutettu haitta jäisi mahdollisimman pieneksi.

Ohjeet tulee antaa tiedoksi Pudasjärven katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävien kaivutöiden urakkatarjouksia pyydettäessä. 

Sähköinen kaivulupahakemuslomake

Rakennuspaikan- ja korkeusaseman merkitseminen maastoon​

Maankäyttö- ja rakennuslain 149 b §:ssä säädetään, että ennen rakentamisen aloittamista kunnan viranomaisen on huolehdittava rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemistä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti. Pudasjärven kaupungin mittauspalvelut pyynnöstä huolehtii rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään. Pudasjärvellä sijaintia ja korko merkitään siis pyynnöstä tapauskohtaisesti, rakennusvalvonta välittää mittauspyynnöt.

Rakennusten merkintämittaus on yleensä kaksivaiheinen. Ensin rakennuspaikalle viedään korkomerkintä. Korkomerkintä on oltava merkitty rakennuspaikalle ennen aloituskokousta.

Toisessa vaiheessa merkitään rakennuksen paikka. Työ on tilattava ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista. 

Rakennuksen sijaintikatselmus pyydetään mittaustoimesta kun perustusten rakenteet on laudoitettu ja raudoitettu. Valua ei saa suorittaa ennen sijaintikatselmuksen suorittamista.

Rakennustyömaan jätehuolto sekä rakennusaikaiset toimenpiteet rakennuspaikalla ​

Rakennustyössä on noudatettava Pudasjärven kaupungin kulloinkin voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat tulee suojata työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä valvottaessa rakentajaa laatimaan tarvittavan suojaussuunnitelman.

Rakennustyön aikaiset varusteet ja varastot on sijoitettava rakennuspaikalle siten, että
ne eivät aiheuta haittaa naapurin kiinteistön käytölle. Rakennustyömaa on tarvittaessa aidattava ja muutoinkin suojattava siten, ettei siitä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkoja, liikenne- tai muuta häiriötä tai kohtuutonta melu-, pöly- tai muuta haittaa ympäristölle.
Työmaan tulee olla työmaan kokoon suhteutetut, riittävät alueet ja keräilyvälineet jätehuollon asianmukaiseen järjestämiseen.

Arseenia sisältävän puun sallittu käyttö määritellään komission asetuksella (EY) n:o 552/2009 liitteen REACH XVII mukaan. Käyttötarkoituksesta riippumatta CCA- kyllästettyä puuta ei kuitenkaan saa käyttää asuinalueilla (asuinrakennus ja sen välitön pihapiiri) tai kotitalouksissa käytettävissä rakenteissa (huomioi vanhat pylväät).

Hyödynnettäväksi toimitettavat jätteet:​

 • puu​
 • keräyspaperi ja –pahvi​
 • metalliromu​
 • betoni-, tiili-, laatta- ja muut kiviainesperäiset jätteet​
 • ylijäämämaa​
 • muu hyötykäyttöön soveltuva jäte​

Ruskon jätekeskukseen tai muuhun ympäristöluvan omaavaan vastaanotto- tai​ käsittelypaikkaan toimitettavat jätteet:​

 • erityisjätteet omina jakeinaan​
 • hyödynnettäväksi kelpaamaton sekajäte​
 • erilaatuiset ongelmajätteet omina jakeinaan​
 • pilaantuneet maa-ainekset​

Voit vaikuttaa rakennustyömaasi jätekustannuksiin huolellisella suunnittelulla ja vähentämällä jätettä määrälaskennalla. Kustannuksia ja ympäristöä säästetään myös merkittävästi lajittelemalle jätteet huolellisesti.  Pienkuormat voit kuljettaa itse pois työmaalta tai voit tilata kuljetukset valitsemaltasi kuljetusliikkeeltä. Kannattaa kysyä tarjouksia useammalta kuljetusliikkeeltä.

Aloituskokouksen tilaaminen​

Mahdollisesti tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvan ehdoissa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä sopii rakennusvalvonnan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsuu kokouksen osallistujat koolle ennen rakennustyön aloittamista. Rakennustyömaan aloituskokous voidaan pitää sen jälkeen kun rakennuslupa on tullut lainvoimaiseksi. Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija tai rakennuttaja itse pyytää aloituskokouksen rakennusvalvonnasta. Kokous kannattaa pyytää riittävän ajoissa esimerkiksi n. viikkoa ennen. 

Aloituskokoukseen osallistuvat rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri, rakennuttaja (tai hänen valtuuttamanaan esim. vastuuhenkilö), pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 

Ehtona aloituskokouksen pitämiselle on, että

 • lupa on myönnetty ja lainvoimainen
 • rakennusvalvontaan on toimitettu vaaditut suunnitelmat
 • perustussuunnitelmat on toimitettu sähköiseen lupajärjestelmään
 • em. vastuuhenkilöt ovat paikalla kokouksessa
 • ennen kokousta on pyydetty ja tuotu kaupungin maa- ja mittaus -yksiköstä korko tontille, jos sitä on vaadittu

Aloituskokouksessa mm. käydään läpi lupapiirustukset, lupapäätös ja sen ehdot, perustussuunnitelmat, tarkastellaan onko suunniteltu korko sopiva.

Rakennustyön ennakkoilmoitus työsuojeluhallintoon ​

Rakennustyön ennakkoilmoitus on tehtävä työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Yleensä kaikilla pientalotyömailla tämä ehto täyttyy. 

Ennakkoilmoituksen voi tehdä työsuojelu.fi-sivustolla.

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas (Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021)

Katselmukset​

Katselmuksissa varmistetaan, että rakentaminen toteutuu suunnitelmien ja rakennusluvan mukaisesti. Katselmusten tilaaminen on työnjohtajan vastuulla ja ne tulee tilata hyvissä ajoin rakentamisen edistymisen mukaan, mielellään vähintään kaksi viikkoa ennen suorittamista.

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä pyydetään suorittamaan yleensä seuraavat katselmukset:

 • Rakennuspaikan- ja korkeusaseman merkitseminen maastoon
  Merkitseminen tulee pyytää ennen rakennustyön aloittamista.
 • Pohjakatselmus
  Toimitetaan, kun perustamiseen liittyvät kaivu- ja louhintatyöt on suoritettu ja/tai paalutus taikka maapohjan täyttö tai vahvistaminen on suoritettu.
 • Rakennekatselmus
  Toimitetaan, kun kantavat rakenteet on tehty (runko- ja kattorakenteet). Rakennekatselmuksessa tulee paikalla olla rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä vastaava työnjohtaja.
 • Hormikatselmus
  Toimitetaan, kun hormi on muurattu ja paloeristykset tehty, ja ennen kuin ne peitetään.
 • LVI-katselmukset
  Toimitetaan, kun ilmanvaihtolaitteistot on tehty ja/tai vesi- ja viemärilaitteistot on tehty ja/tai lämmityslaitteistot on tehty ja/tai savuhormistot on tehty.
 • Käyttöönottokatselmus
  Toimitetaan, kun rakennus tai sen osa on siinä kunnossa, että se voidaan ottaa turvallisesti käyttöön ja rakennus tai sen osa ei vielä ole täysin valmis.
 • Loppukatselmus
  Toimitetaan, kun rakennus tai sen osa on valmis ja/tai työt tontilla tai rakennuspaikalla ovat valmiit. Loppukatselmuksen kutsuminen on kiinteistön omistajan lakisääteinen velvollisuus, ei viranomaisten tehtävä. 

Rakennustyön aloitusilmoitus rakennusvalvontaan ​

Kaikkia rakennushankkeita koskeva rakennustyön aloitusilmoitus rakennusvalvontaan on tehtävä, kun aletaan rakentaa perustusten päältä ylöspäin. Aloitusilmoituksella huolehditaan, että oikea aloitusajankohta tulee ilmoitetuksi ja merkityksi. Tällä varmistetaan se, että rakennustyöt on aloitettu ennen rakennusluvan ehtona olevaa kolmen vuoden aloitustakarajan täyttymistä. 

Erityissuunnitelmien toimittaminen ja esittely ​

Pudasjärvellä käytäntönä on, että erityissuunnitelmat vaaditaan rakennuslupaehdoissa tapauskohtaisesti.

Vähähiilinen rakentaminen​

Ympäristöministeriön mukaan rakentaminen ja rakennukset tuottavat tällä hetkellä noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Asetetut kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteet edellyttävät, että myös rakennussektorin päästöjä on vähennettävä. Ei siis riitä, että seurataan rakennusten käytönaikaista energiankulutusta. Lisäksi on seurattava rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä, samoin kuin  myös hiilikädenjälkeä. Ympäristöministeriön laatimat vähähiilisen rakentamisen kriteerit otetaan ensin käyttöön julkisissa rakennushankkeissa, mutta ne tulevat käyttöön myös muussa rakennustoiminnassa myöhemmin. Tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä julkisen rakentamisen osalta 2020-luvun puoliväliin mennessä. 

Green Building Council Finland ja A-Insinöörit ovat julkaisseet seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Rakennuttajan, arkkitehdin ja pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan, taloteknisen suunnittelijan, urakoitsijan, infrarakennuttajan ja rakennustuotevalmistajan tiiviit pikaoppaat kattavat selkeästi hankkeen eri vaiheet ja pureutuvat hiilijalanjäljen minimoimisen lisäksi myös hiilikädenjälkeen, eli mahdollisten positiivisten ilmastovaikutusten edistämiseen rakennushankkeessa. Jos nyt olet aloittamassa omakotitaloprojektiasi, näihin kannattaa jo tässä vaiheessa kiinnittää huomiota. 

Pikaoppaat on ladattavissa maksutta käyttöösi A-Insinöörien sivuilta.

FIGBC Rakentaminen-toimikunta ja Granlund Oy ovat julkaisseet “Hiilineutraali rakennus – Ohje oman toiminnan arviointiin ja hiilineutraaliusväittämän tekemiseen” julkaisun. Julkaisun keskeinen tavoite on antaa hiilineutraalia rakennusta tavoittelevalle taholle ohjeita ja suosituksia siitä, kuinka hiilineutraaliutta voidaan arvioida, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi. Julkaisun voit ladata käyttöösi tästä