Rakennuksen purkaminen

Purkutyömaa ilmasta

Tällä sivulla käydään läpi rakennuksen purkamiseen liittyvät luvat, valvonta, kierrätys ja ongelmamateriaalien hävittämiseen liittyvät asiat.

Rakennuksen purkaminen on prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua, lupien hankkimista, valvontaa ja asianmukaista jätehuoltoa. Purkutyöt on toteutettava niin, että ne täyttävät lain asettamat vaatimukset, erityisesti ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmat. Lisäksi rakennusjätteen kierrätys ja ongelmamateriaalien asianmukainen selvitys ja hävittäminen ovat tärkeitä osia purkamisprosessia.

Lupamenettely ja valmistelut

Ennen kuin rakennuksen purkaminen voi alkaa, on tärkeää hankkia tarvittavat luvat ja ilmoitukset. Purettavasta rakennuksesta tulee tehdä joko purkuilmoitus tai hakea purkulupa 30 vrk ennen töiden alkua. Tänä aikana viranomainen selvittää, onko purkamiselle esteitä tai tarvitaanko lisäselvityksiä. Pudasjärvellä päärakennuksen purkaminen (omakotitalo, lomarakennus, kerrostalo, jne.) sekä teollisuushallit, kaupat, ym. isot rakennukset vaativat aina purkuluvan. Talousrakennukset vaativat purkuilmoituksen.

Purkulupa ja purkuilmoitus tehdään ja haetaan Pudasjärven rakennusvalvonnasta lupapiste.fi palvelun kautta. Hakemuksessa tulee esittää suunnitelma purkamistyöstä, aikataulu, jätehuoltojärjestelyt ja mahdolliset erityisvaatimukset, kuten asbestin tai muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden esiintyminen rakennuksessa. Purkuluvan haun yhteydessä tehdään alustava selvitys tai arvio purkumateriaaleista, määristä ja käsittelystä. Tarkista Pudasjärven kaupungin rakennusvalvonnan purkulupaan tai purkuilmoitukseen vaadittavat liitteet lupapiste.fi palvelusta.

Purkuluvassa vaaditaan aina purkutyöstä vastaava työnjohtaja. Purkutyöstä tulee pitää purkutyön tarkastusasiakirjaa, joka tulee liittää Lupapisteeseen ennen loppukatselmusta tai luovuttaa rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä.

Purkusuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon ympäristö- ja terveysnäkökohdat. Purkutyön suunnitteluun kannattaa aina käyttää pätevää ja koulutettua henkilöä, joka tuntee purkutyön erityisvaatimukset. Vaaralliset materiaalit, kuten asbesti, lyijy ja PCB-yhdisteet, on tunnistettava ja käsiteltävä asianmukaisesti. Ongelmamateriaalien selvittämisessä voidaan tarvita asiantuntijan apua ja näytteiden analysointia. Jos rakennuksessa havaitaan ongelmamateriaaleja, niiden turvallinen poistaminen ja hävittäminen on tärkeää sekä työntekijöiden että ympäristön suojelun kannalta.

Valvonta ja turvallisuus

Purkutyön valvonta voi kuulua rakennusvalvontaviranomaisille, työsuojeluviranomaisille ja ympäristönsuojeluviranomaisille. Valvontaviranomaiset voivat tehdä tarkastuksia purkutyömaalle varmistaakseen, että työssä noudatetaan säännöksiä ja määräyksiä. He tarkastavat esimerkiksi jätehuollon, turvallisuuden ja purkutyön etenemisen. Valvonta varmistaa, että purkutyö suoritetaan vastuullisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla sekä laadittua purkamissuunnitelmaa noudattaen.

Purkutyön aikana on noudatettava tiukkoja turvallisuusmääräyksiä, jotta sekä työntekijät että ympäristö pysyvät suojattuina. Työmaalla tulee olla purkutyöstä vastaava työnjohtaja, joka vastaa turvallisuudesta ja valvoo, että purkutyössä noudatetaan asianmukaisia menettelyjä ja varotoimia. Työntekijöiden on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten kypärää, suojalaseja ja hengityssuojainta tarvittaessa.

Purkutyö toteutetaan siten, että rakennuksen osat ja materiaalit puretaan tietyssä järjestyksessä niiden laatu säilyttäen. Lajittelevan purkutyön järjestys:

 1. Irtaimen poisto ja kierrätys
 2. Metallit talteen (mm. rännit, tikapuut, vesi- ja lämpöputket, säiliöt, kattopellit)
 3. Sisäpintojen purku (mm. tapetit, kipsilevyt, muovimatot)
 4. Kattorakenteiden purku
 5. Eristemateriaalien irrotus
 6. Teräksisten rakenteiden ja runkorakenteiden purku
 7. Perusteiden purku

Rakennusjätteen kierrätys ja hävittäminen

Rakennusjätteen kierrätys on tärkeä osa purkamisprosessia. Rakennusjätteeseen kuuluu monenlaisia materiaaleja, kuten betonia, tiiltä, puuta, metallia ja erilaisia eristysmateriaaleja. Kierrättämällä näitä materiaaleja säästetään luonnonvaroja ja vähennetään jätteiden päätyminen kaatopaikoille.

Ennen purkutyön aloittamista on suunniteltava rakennusjätteen lajittelu ja kierrätys. Jätteiden lajittelu tulee toteuttaa huolellisesti siten, että eri materiaalit pystytään erottelemaan toisistaan. Kierrätettävät materiaalit toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin tai kierrätyslaitoksiin. Tärkeää on valita ympäristölle kestäviä vaihtoehtoja myös esimerkiksi kuljetuksessa.

Kaikki materiaalit lajitellaan purkutyömaalla. Jatkohyötykäyttöön menevät jätteet lajitellaan ryhmittäin seuraavasti, mikäli se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista:

 • betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet
 • kyllästämättömät puujätteet
 • metallijätteet
 • kiviaines- ja maa-ainesjätteet
 • lasijätteet
 • muovijätteet
 • paperi- ja kartonkijätteet
 • ikkunat, ovet ja vastaavat mahdollisesti hyötykäytettävät rakennusten osat

Kierrätykseen soveltumattomat jätteet on hävitettävä asianmukaisesti lainsäädännön ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi jätteen polttamista energiantuotannossa tai sen loppusijoittamista kaatopaikalle.

Selvitä ennakkoon, minne purkujätettä voi Pudasjärvellä toimittaa olemalla yhteydessä Kiertokaari Oy

Ongelmamateriaalit

Rakennuksen purkamisessa voi esiintyä ongelmamateriaaleja, kuten asbestia, PCB-yhdisteitä, kreosoottia, öljysäiliöitä, öljy- ja kemikaalijätteitä tai lyijypitoisia maaleja. Nämä aineet ovat terveys- ja ympäristöriski, ja niiden käsittelyssä on noudatettava tiukkoja vaatimuksia.

Ennen purkutyön aloittamista on tehtävä perusteellinen selvitys mahdollisista ongelmamateriaaleista. Tarvittaessa on käytettävä pätevää asiantuntijaa näytteiden ottamiseen ja analysointiin. Ongelmamateriaalit tulee poistaa rakennuksesta erityistä varovaisuutta noudattaen ja toimittaa asianmukaisiin hävityspaikkoihin. Hävittämisessä on noudatettava tiukkoja ympäristövaatimuksia ja paikallisia säädöksiä. Huomioithan purkamisessa mahdolliset tarvittavat erikoisluvat tai -todistukset. Huomioi erityisesti, että haitta-aineselvityksistä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä tulee olla viralliset todistukset. Omakotitalon tai kiinteistön omistava ja sitä remontoiva tai purkava yksityinen henkilö ei saa nykyisin itse purkaa asbestia sisältäviä rakenteita. Asbestin purkutöihin tarvitaan lupa ja asianmukainen koulutus.

Aluehallintoviraston ylläpitämä Asbestipurkutyöluparekisteri auttaa löytämään sopivan urakoitsijan.

Selvitä ennakkoon, minne ongelmamateriaalit voi Pudasjärvellä toimittaa olemalla yhteydessä Kiertokaari Oy

Loppukatselmukseen mennessä tulee Lupapisteeseen liittää tai rakennusvalvontaan toimittaa selvitys puretuista materiaaleista ja niiden jatkokäsittelystä esim. kuitit tai todistukset kaatopaikalle vienneistä, kierrätykseen viedyistä tai käytetyistä rakennusosista, sekä todistus, että haitta-aineselvitys on tehty, haitta-aineselvitykset ja todistukset haitta-aineiden asianmukaisesta poistosta ja purkamisesta.

Loppukatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta, kun rakennus tai rakennukset on purettu, rakennusjätteet on viety pois sekä piha-alueet siistitty ja tasattu.

Aiheesta muualla

Näiltä sivuilta löydät tietoa ja oppaita rakennusten purkamisesta,  purkumateriaalinen käsittelystä ja jätehuollosta, rakennusten haitta-aineista sekä arviolaskurin purkutyön kustannuksista ja hinnasta: