Suunnittelun valmistelu

Arkkitehti pöytänsä ääressä

Rakenne- ja pohjarakennesuunnittelijan palkkaaminen

Rakennesuunnittelija vastaa rakennuksen kantavien rakenteiden suunnittelusta ja pohjarakennesuunnittelija suunnittelee rakennuksen pohjarakenteet. Molemmat suunnittelijat hyväksytään hankekohtaisesti rakennusvalvonnassa koulutus- ja työkokemusvaatimusten mukaisesti. Rakennuslupaa varten tuleekin nimetä vastaava rakennesuunnittelija ja vastaava pohjarakennesuunnittelija, jos näin vaaditaan. Vastaavana pohjarakennesuunnittelijana voi toimia tapauksesta riippuen esimerkiksi pohjatutkija tai vastaava rakennesuunnittelija.

Talotoimittajat toimittavat yleensä rakennesuunnitelmat talopakettia tai muuttovalmista taloa hankittaessa. Talotehtaalta tilausta tehtäessä kannattaa tilaajan varmistaa kuuluuko pakettiin talotehtaan puolesta rakennuslupaan tarvittava vastaava rakennesuunnittelija. Useimmiten rakentaja joutuu palkkaamaan eri henkilön, joka ottaa vastuun rakennesuunnitelmista vaikka ne tulisivatkin talotehtaalta. Pääsuunnittelijalla voi toimia myös tässä tehtävässä, mikäli hänellä on riittävä koulutus ja työkokemus rakenne- ja pohjarakennesuunnittelusta. Jos pääsuunnittelija toimii samassa tehtävässä, niin silloin Pudasjärvellä ei vaadita  erikseen rakenne- ja pohjarakennesuunnittelijaa nimenomaan pienkohteissa. Suuremman mittaluokan kohteissa ja tapauskohtaisesti pohja-ja rakennesuunnittelijat yleensä vaaditaan.

Päteviä suunnittelijoita ja vastaavia työjohtajia voi etsiä esimerkiksi Oulun rakennusvalvonnan tarjoamasta ammattilaistietokannasta.

Suunnitteluaineiston hankkiminen

Pientalon suunnittelua varten tarvitaan suunnittelun pohjakartta. Pudasjärvellä suunnittelun pohjakarttoja DWG muotoisina saa Pudasjärven kaupungin kaavoituksesta.

Suunnittelun lähtökohdaksi tulee tutustua myös alueen kaavamääräyksiin, joissa mm. kerrotaan millaisen tontille voi rakentaa. Voimassa olevat ajantasaiset kaavayhdistelmät löydät Swecon karttapalvelusta.

Myös Pudasjärven kaupungin rakennusjärjestys ohjaa rakentamista.

Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista Pudasjärven kaupungissa.

Rakennusjärjestyksellä edistetään suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista sekä kulttuuri – ja luonnonarvojen huomioonottamista. Määräyksillä ja ohjeilla toteutetaan ja säilytetään hyvää, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä tasavertaisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Määräykset antavat edellytykset hyvälle ja taloudellisesti kestävälle alueiden kehitykselle.

Kosteudenhallintasuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 c §:ssä on säädetty rakennuksen terveellisyydestä. Pykälän nojalla
annettu ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Asetukseen liittyen ympäristöministeriö valmisteli ohjeen, joka on tarkoitettu käytettäväksi kaikessa rakentamisessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.

Ympäristöministeriön asetuksen (782/2017, ns. kosteusasetus) vaatimusten mukaisesti pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.