Liittymät

Sähkömies työssään

Sivun sisältö

Vesi- ja viemäriliittymä

Liitoslausunto tarvitaan kaikkiin uudisrakennuksiin ja myös saneeraus/laajennushankkeisiin, jos kiinteistön vesihuoltoon tulee muutoksia. Liitoslausunto on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Kiinteistön vesi- ja viemärijohtosuunnitelmat laaditaan liitoslausunnossa annettujen tietojen pohjalta säädösten mukaisesti. LVI-asemapiirros on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Vesihuoltolaitos ja asiakas tekevät yhdessä kirjallisen sopimuksen, joka koskee sekä liittymistä että palvelujen toimittamista. Sopimuksen tekeminen on vaivattominta, jos asiakas selvittää paikallisen vesihuoltoyhtymänsä kanssa  hankkeensa jo rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa, ennen rakennusluvan hakemista.

Sopimus liittymisestä ja palveluiden käytöstä tehdään, kun liittyjällä on rakennuslupa.

Pudasjärven vesi- ja viemärihuollosta vastaa 53 itsenäistä vesihuoltoyhtymää, joista suurin on Pudasjärven keskustaajaman Kurenalan vesihuollosta vastaava Pudasjärven Vesiosuuskunta

Sivukylien vesihuoltoyhtymien yhteystiedot saa Pudasjärven kaupungin teknisistä palveluista.

Syötteen matkailualueen vesi- ja viemärihuollosta vastaa valtaosin Pudasjärven kaupungin omistama liikelaitos Syötteen vesihuoltolaitos.

Jätevesien käsittely

Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja uudistaminen on luvanvaraista. Uuden rakennuksen jätevesijärjestelmän lupa ratkaistaan rakennuslupaprosessissa. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä jätevesien käsittelyä ja johtamista koskevat ammattilaisen laatima jätevesisuunnitelmat

Jätevedet on käsiteltävä ja johdettava niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai  ympäristönsuojelulaissa sanottua ympäristön pilaantumista tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevettä tuottava kiinteistö on liitettävä yleiseen viemäriin, jos se sijaitsee sellaisella vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, jossa liittyminen on mahdollista. Jos liittyminen yleiseen viemäriin ei ole mahdollista, on jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa noudatettava ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla annetussa jätevesiasetuksessa säädettyjä määräyksiä ja ohjeita. Lupahakemukseen on liitettävä em. säädösten edellyttämällä tavalla tehty jätevesijärjestelmän suunnitelma, jonka laatijalla tulee olla suunnitteluun riittävä ammattipätevyys. Suunnitelmaan tulee liittää järjestelmän käyttö- huolto- ja hoito-ohjeet sekä luotettava selvitys siitä, että ohjeiden mukaan toimittaessa jäteveden puhdistusteho täyttää jätevesiasetuksessa säädetyt vaatimukset. Jäteveden käsittely- ja johtamispaikan vähimmäisetäisyys vesistöstä on 30 m.

Lisätietoja jätevesien käsittelystä löytyy Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto Ry:n jätevesioppaasta.

Sähköliittymä

Pudasjärvellä sähkön jakelusta vastaa Caruna. On suositeltavaa tilata liittymä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hanketta, jotta liittymän suunnittelija pystyy huomioimaan liittymän toteutuksen suunnittelussa. Tutustu sähköliittymän suunnittelijan ohjeisiin Carunan sivuilta. Caruna vahvistaa liittymän toimitusajan, liittämiskohdan ja hinnan liittymissopimuksella, joka lähetetään liittymän omistajalle. Saat tiedot liittymän toimitusajasta ja liittämiskohdasta nopeimmin kysymällä niistä liittymän omistajalta. Liittymän omistajan tulee tilata uusi liittymä tai liittymisoikeuden muutos Carunalta verkkolomakkeella hyvissä ajoin, kun kohteen tarve on tiedossa. Tilausta varten tarvitset kiinteistötunnuksen, tiedon liittymän koosta ja asemapiirustuksen, johon on merkitty pääkeskuksen sijainti. Liittymän toimitusaika on vähintään kaksi kuukautta, mikäli se vaatii verkonrakentamista. Rakentaminen voi kuitenkin kestää useita kuukausia. Olethan Carunaan yhteydessä heti rakennusluvan saamisen ja sähköntarpeen varmistumisen jälkeen.

Ennen kuin sähkön toimitus aloitetaan tulee sinun tehdä sähkösopimus jonkun sähkönmyyntiyhtiön kanssa.

Voit vertailla sähkönmyyntiyhtiöitä Energiaviraston sähkön hintavertailussa.

Käyttöpaikkatunnukset sähkösopimuksen tekemistä varten saat käyttöpaikan sähkön siirtoyhtiöltä.

Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen

Sade- ja pintavedet sekä salaojiin kertyvä vesi on maaperäolosuhteiden niin salliessa imeytettävä omalla tontilla. Mikäli imeytys ei ole mahdollista, vedet on johdettava yleiseen sadevesiviemäriin tai avo-ojajärjestelmään tai niin vaadittaessa rakenteelliseen viivytysjärjestelmään. Tällöin rakennuslupahakemukseen on liitettävä järjestelmän haltijan antama suostumus. Sade- ja pintavedet on johdettava pois siten, ettei siitä aiheudu huomattavaa haittaa naapureille tai kadun käyttäjille.

Rakennuslautakunta voi määrätä useampia kiinteistöjä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisen sade- ja pintavesijärjestelyn, mikäli se alueen vesiolosuhteiden johdosta on välttämätöntä.

Hulevesiviemäröinnin hoitaa ja siitä vastaa Pudasjärven kaupunki.

Nettiliittymät ja TV-palvelut

Pudasjärven kaupungin alueella valokuituliittymiä tarjoaa Kairan Kuitu Oy. Kairan Kuitu Oy on Pudasjärven kaupungin (65 %) ja Taivalkosken kunnan (35 %) omistama verkkoyhtiö, joka aloitti toimintansa osuuskuntana vuonna 2012, mutta vuonna 2013 se muutettiin osakeyhtiöksi. Jos olet kiinnostunut hankkimaan kiinteistöllesi valokuituliittyvän, ota yhteyttä Kairan Kuitu Oy:öön.

Voit hyödyntää valokuidun hankinnassa kotitalousvähennystä, katso lisätiedot tästä.

Voit kysyä mobiililaajakaistaliittymistä ja valokuituyhteyksien saatavuudesta muiden operaattoreiden asiakaspalvelusta: DNA, Telia, Elisa

Tieliittymät

Maankäyttö- ja rakennuslain 88 §:n mukaisesti tonttiliittymän rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja tai haltija.

Liittymä tulee rakentaa asemakaavassa määrätyllä tavalla ja asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Vastuu tonttiliittymän suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista sekä kunnossapidosta on tontin omistajalla tai –haltijalla. 

Ajoneuvoliittymässä on oltava riittävä esteetön näkymäalue kaikkiin suuntiin. Haja-asutusalueella rakennusluvan saaminen edellyttää, että kiinteistöltä voidaan järjestää kulkuyhteys maantielle. Näiden maantieliittymien rakentamista ohjaa Ely-keskus. Liittymä katuun tai yleiseen tiehen vaatii erillisen viranomaisluvan kaupungilta tai ELY-keskukselta.

Pudasjärvellä ajoneuvoliittymän leveys asuntoalueella saa olla enintään 8 metriä ja muilla alueilla
enintään 10 metriä, tai kerrostalokorttelissa vähintään 4 metriä leveä ja 4,2 metriä korkea kulkuaukko.

Pääsuunnittelija piirtää tonttiliittymän asemapiirustukseen, joka tulee rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Jätehuolto

Pudasjärven jätehuollon järjestää Kiertokaari Oy. Yritys on kunnallinen osakeyhtiö, jonka osakas myös Pudasjärven kaupunki on. Jätehuollon piiriin kuuluvat omakotitalot, vapaa-ajan asunnot sekä kerros- ja rivitalot. Kiertokaari vastaa myös siirtokuormausaseman ja Ekolanssin toiminnasta.

Lain mukaan jätesopimus pitää tehdä sekä vakituisessa käytössä olevalle että vapaa-ajan asunnolle. Voit tehdä sopimuksen nettilomakkeella tai ottamalla yhteyttä Kiertokaari Oy:n asiakaspalveluun. Nettilomakkeet löytyvät Pudasjärven Kiertokaari Oy:n sivuilta.

Sopimusvaihtoehtoja on kolme:

  • Yhden kiinteistön oma sopimus
  • Jätekimppa = usean kiinteistön yhteinen jätesopimus
  • Sopimus aluekeräyspisteen käytöstä

Jätehuoltosopimuksen ja sopimuksen aluekeräyspisteen käytöstä voit tehdä tällä sopimuslomakkeella. Jätekimppaan voit liittyä ottamalla ensin yhteyttä kimpan yhdyshenkilöön, joka on yhteydessä Kiertokaareen. Voit myös perustaa uuden kimpan tällä lomakkeella.

Pudasjärvellä on voimassa jätehuollon perusmaksu. Kaikki maksavat perusmaksun kerran vuodessa. Perusmaksulla katetaan yleisiä jätehuollon järjestämiseen liittyviä tehtäviä ja jäteaseman toiminta. Jos vakituinen asuntosi on Pudasjärvellä, voit Pudasjärven kaupungin alueella sijaitsevalla vapaa-ajan asunnollasi käyttää vakituisen asunnon jätehuoltoa. Tällöin vapaa-ajan asunnon osalta laskutetaan pelkkä perusmaksu kerran vuodessa.

Syötteen alueen vapaa-ajan asuntojen tulee liittyä aluekeräyspisteen jäseneksi. Aluekeräyspisteet ovat kaupungin ylläpitämiä keräyspaikkoja ja niiden käyttöoikeus on ainoastaan kunnan määräämän vuosimaksun maksaneilla asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöillä ja jonne voi toimittaa ainoastaan asumisessa syntyvää sekajätettä. Jätteet tulee toimittaa aluekeräyspisteeseen riittävän usein (vähintään kerran sen tyhjennysvälin aikana), ettei keräyspisteeseen aiheudu ylitäyttöä liian suurten kertaerien takia.

Kiertokaari Oy
puh. 08 5584 0020 (ma – pe klo 8 – 15)
toimisto@kiertokaari.fi