Loma-asunto asuinkäyttöön

Pudasjärvellä tahtotilana on, että vapaa-ajan asunnon muuttaminen asuinkäyttöön olisi mahdollisimman jouhevaa. Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää lupapäätöstä käyttötarkoituksen muutoksesta.

Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi voidaan sallia alueilla, joilla muutoslupa ei edellytetä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa tai ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Hanke aloitetaan neuvontapyynnön tekemisellä Lupapiste-palvelussa tai olemalla yhteydessä Pudasjärven rakennusvalvontaan, jossa rakennustarkastaja vastaa hanketta koskeviin kysymyksiin.

Lupa muutokseen voidaan myöntää, jos seuraavat perusteet täyttyvät

 • rakennus täyttää pääosin pysyvälle asumiselle asetetut vaatimukset
 • rakenteet täyttävät rakentamisajankohdan pysyvälle asutukselle asetetut energiatehokkuusvaatimukset
 • sijainti tulee olla yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukainen
 • vesi- ja jätevesihuollon tulee täyttää pysyvälle asunnolle asetetut vaatimukset
 • liikenneyhteyksien tulee olla kunnossa vuoden ympäri ja palo- ja pelastuslaitoksen pääsy tontille tulee turvata
 • muutoslupa edellyttää naapurien kuulemista
 • vapaa-ajan rakentamiseen kaavoitetulle alueelle tuleva muutoshakemus edellyttää asemakaavan muutosta
 • vapaa-ajan rakennuksen muutos asuinrakennukseksi vapaa-ajan asunnoille kaavoitetulla alueella edellyttää asemakaavan muutosta taikka poikkeamispäätöksen hakemista ennen varsinaisen muutoshakemuksen tekemistä

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen asuinkäyttöön edellyttää lupamenettelyä

 1. Suunnittelutarveratkaisulla (MRL 137§) silloin kun kyseessä on kuiva maa (ei ranta-alue) ja alueella ei ole suoraan rakentamiseen ohjaavaa kaavaa(asema- tai yleiskaava), mutta alue on suunnittelutarvealuetta (MRL 16§)
 2. Poikkeamispäätöksellä (MRL 171§) silloin kun on kyseessä kaavatonranta-alue tai rantayleiskaavassa tai asemakaavassa alue on osoitettu lomarakennuspaikaksi
 3. Rakennusluvalla (MRL 125 §), silloin kun kyseessä on kuivan maan haja-asutusluonteinen alue, alueella ei ole yleiskaavaa eikä alue ole suunnittelutarvealuetta. Mikäli suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös (kohdat 1. ja 2.) on myönteinen, tulee käyttötarkoituksen muutokselle hakea sen jälkeen rakennuslupa.

Rakennuspaikasta ja kaavoitustilanteesta riippuen lupahakemus ratkaistaan yleensä jollakin seuraavista menettelytavoista:

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueidenjärjestämiseen. Suunnittelutarve-aluetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Rakentaminen suunnittelutarve-alueelle edellyttää, että tutkitaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolo. Suunnittelutarveratkaisu voidaan myöntää myös määräaikaisena.

Poikkeamislupa

Poikkeamisluvan edellytyksenä on, että rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle, alueiden muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelullisten ja ympäristön-suojelullisten tavoitteiden saavuttamista (MRL 172 §). Haettaessa poikkeamislupaa muutos ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta ja rakennuspaikan on muutenkin täytettävä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset. Poikkeamislupa voidaan myöntää myös määräaikaisena.

Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 125 § 4.mom:n mukaan rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennus täyttää vakituiselle asunnolle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset. Käyttötarkoituksen muutokseen on Ympäristöministeriön (YM) asetuksella 4/2013 ja 2/17 annettu määräyksiä energiatehokkuuden parantamisesta.

Rakennuspaikan muodostumisen edellytykset

1. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu

 • muutosta edesauttaa ranta-alueilla ranta-asemakaavallinen taioikeusvaikutteinen osayleiskaavallinen tarkastelu, joissa vakituisen asumisen mahdollisuus on selvitetty
 • muutoksen vaikutuksilla ei muodosteta hallitsematonta vakituisenasumisen rakentamista ja ranta-alueelle ei muodosteta taajama-asutusta

2. Kiinteistö sijaitsee vakituisen asutuksen läheisyydessä

 • sijainniltaan tukeutuu olemassa olevaan kyläyhteisöön
 • sijainniltaan tukeutuu peruspalveluihin, etäisyys taajamaan kohtuullinen
 • muutos ei saa aiheuttaa kunnalle ja asukkaalle lisäkustannuksia (yhdyskuntarakenteen hajautuminen) 

3. Kiinteistölle johtaa hyvät ja hoidetut tieyhteydet (MRL 136§)

 • tien riittävä leveys ja kantavuus
 • kiinteistöllä onnistuu mm. talousjätteen ja mahdollisen sakokaivolietteen kuljetukset
 • mahdollistaa palo- ja pelastusajoneuvojen toimimisen
 • tien kunnossapito on järjestetty (lanaus, talviauraus)
 • myös em. ajoneuvojen kääntäminen kiinteistöllä

4. Talousveden ja jäteveden järjestelyt

 • hyvälaatuinen ja riittävä talousvesi (oma kaivo, verkostovesi, ym.) (MRL 136§)
 • veden riittävyys ja soveltuvuus kotitalousvedeksi selvitetään
 • jätevesien käsittelyn sijoittaminen ja hoitaminen (MRL 136§)
 • jätevedet tulee käsitellä valtioneuvoston asetuksen ja muiden voimassaolevien määräysten mukaisesti

5. Rakennus täyttää käyttötarkoituksen muutoksesta johtuvat vakituiselle asuinrakennukselle asetut MRL:n mukaiset tekniset vaatimukset tai on muutettavissa sellaiseksi

Pudasjärven kaupunki voi osoittaa rakennusjärjestyksessä alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Rakennusjärjestyksen määräys voi koskea sellaisia alueita, joilla käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.