Loma-asunto asuinkäyttöön

Pudasjärvellä tahtotilana on, että vapaa-ajan asunnon muuttaminen asuinkäyttöön olisi mahdollisimman jouhevaa. Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää lupapäätöstä käyttötarkoituksen muutoksesta. Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi voidaan sallia alueilla, joilla muutoslupa ei edellytetä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa tai ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia.​

Pudasjärven kaupungin voi osoittaa rakennusjärjestyksessä alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Rakennusjärjestyksen määräys voi koskea sellaisia alueita, joilla käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta merkit-​
täviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

​Lupa muutokseen voidaan myöntää, jos seuraavat perusteet täyttyvät

 • rakennus täyttää pääosin pysyvälle asumiselle asetetut vaatimukset​
 • rakenteet täyttävät rakentamisajankohdan pysyvälle asutukselle asetetut energiatehokkuusvaatimukset​
 • sijainti tulee olla yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukainen​
 • vesi- ja jätevesihuollon tulee täyttää pysyvälle asunnolle asetetut vaatimukset​
 • liikenneyhteyksien tulee olla kunnossa vuoden ympäri ja palo- ja pelastuslaitoksen pääsy tontille tulee turvata​
 • muutoslupa edellyttää naapurien kuulemista​
 • vapaa-ajan rakentamiseen kaavoitetulle alueelle tuleva muutoshakemus edellyttää asemakaavan muutosta​
 • vapaa-ajan rakennuksen muutos asuinrakennukseksi vapaa-ajan asunnoille kaavoitetulla alueella edellyttää asemakaavan muutosta taikka poikkeamispäätöksen hakemista ennen varsinaisen muutoshakemuksen tekemistä​

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen asuinkäyttöön edellyttää lupamenettelyä​

 1. Suunnittelutarveratkaisulla (MRL 137§) silloin kun kyseessä on kuiva maa (ei ranta-alue) ja alueella ei ole suoraan rakentamiseen ohjaavaa kaavaa(asema- tai yleiskaava), mutta alue on suunnittelutarvealuetta (MRL 16§)​
 2. Poikkeamispäätöksellä (MRL 171§) silloin kun on kyseessä kaavatonranta-alue tai rantayleiskaavassa tai asemakaavassa alue on osoitettu lomarakennuspaikaksi​
 3. Rakennusluvalla (MRL 125 §), silloin kun kyseessä on kuivan maan haja-asutusluonteinen alue, alueella ei ole yleiskaavaa eikä alue ole suunnittelutarvealuetta. Mikäli suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös (kohdat 1. ja 2.) on myönteinen, tulee käyttö-tarkoituksen muutokselle hakea sen jälkeen rakennuslupa.​

Rakennuspaikasta ja kaavoitustilanteesta riippuen lupahakemus ratkaistaan yleensä jollakin seuraavista menettelytavoista:​

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kutenteiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueidenjärjestämiseen. Suunnittelutarve-aluetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Rakentaminen suunnittelutarve-alueelle edellyttää, että tutkitaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolo. Suunnittelutarveratkaisu voidaan myöntää myös määräaikaisena.​

Poikkeamislupa

Poikkeamisluvan edellytyksenä on, että rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle, alueiden muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelullisten ja ympäristön-suojelullisten tavoitteiden saavuttamista (MRL 172 §). Haettaessa poikkeamislupaa muutos ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta ja rakennuspaikan on muutenkin täytettävä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset. Poikkeamislupa voidaan myöntää myös määräaikaisena.​

Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 125 § 4.mom:n mukaan rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennus täyttää vakituiselle asunnolle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset. Käyttötarkoituksen muutokseen on Ympäristöministeriön (YM) asetuksella 4/2013 ja 2/17 annettu määräyksiä energiatehokkuuden parantamisesta. ​

Rakennuspaikan muodostumisen edellytykset

1. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu​

 • muutosta edesauttaa ranta-alueilla ranta-asemakaavallinen taioikeusvaikutteinen osayleiskaavallinen tarkastelu, joissa vakituisenasumisen mahdollisuus on selvitetty​
 • muutoksen vaikutuksilla ei muodosteta hallitsematonta vakituisenasumisen rakentamista ja rantaalueelle ei muodosteta taajama-asutusta ​

2. Kiinteistö sijaitsee vakituisen asutuksen läheisyydessä​

 • sijainniltaan tukeutuu olemassa olevaan kyläyhteisöön​
 • sijainniltaan tukeutuu peruspalveluihin, etäisyys taajamaan kohtuullinen​
 • muutos ei saa aiheuttaa kunnalle ja asukkaalle lisäkustannuksia (yhdyskuntarakenteen hajautuminen) ​

3. Kiinteistölle johtaa hyvät ja hoidetut tieyhteydet (MRL 136§)​

 • tien riittävä leveys ja kantavuus​
 • kiinteistöllä onnistuu mm. talousjätteen ja mahdollisen sakokaivolietteenkuljetukset​
 • mahdollistaa palo- ja pelastusajoneuvojen toimimisen​
 • tien kunnossapito on järjestetty (lanaus, talviauraus)​
 • myös em. ajoneuvojen kääntäminen kiinteistöllä ​

4. Talousveden ja jäteveden järjestelyt​

 • hyvälaatuinen ja riittävä talousvesi (oma kaivo, verkostovesi, ym.) (MRL 136§)​
 • veden riittävyys ja soveltuvuus kotitalousvedeksi selvitetään​
 • jätevesien käsittelyn sijoittaminen ja hoitaminen (MRL 136§)​
 • jätevedet tulee käsitellä valtioneuvoston asetuksen ja muiden voimassaolevien määräysten mukaisesti ​

5. Rakennus täyttää käyttötarkoituksen muutoksesta johtuvat vakituiselleasuinrakennukselle asetut MRL:n mukaiset tekniset vaatimukset tai onmuutettavissa sellaiseksi​