Rakennuslupa

Rakennusmies lattiaa valamassa

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennuslupaa edellytetään:

 • rakennuksen rakentamiseen
 • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen, (lupaa  edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella
  loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen)

Määräajan paikallaan pystytettävä rakennusta varten voidaan rakennuslupaan asettaa määräaika MRL 125 §. Tilapäisen rakennuksen lupa käsitellään MRL 176 § mukaan.

Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden huomioimisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi rakennusvalvonta suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille. 

Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti sähköistä hakemusta osoitteessa www.lupapiste.fi​

​Paperisen lupahakemuksen voi silti edelleen jättää osoitteeseen​:

Pudasjärven kaupunki​
Rakennusvalvonta​
PL 10​
93101 Pudasjärvi​

Rakennuslupahakemuksen liitteet​

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiapaperit, siltä osin, kuin ne eivät ole lupaviranomaisen käytössä:

 • Rakennuslupahakemus täytettynä (rtfpdf) (huom. pääsuunnittelija), 2 kpl
 • Rakennushankeilmoitus RH1jokaisesta rakennuksesta erikseen, 1 kpl
 • laajennus- ja muutostöistä tulee täyttää molemmista erillinen rakennushankelomake
 • Huoneistotiedot-lomake, 1 kpl
 • kahden tai useamman asuinhuoneiston rakennuksesta tulee täyttää erillinen asuinhuoneistolomake
 • Pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat pääpiirustukset (2 kpl), joissa
 • pohjapiirros 1:100 tai 1:50
 • leikkauspiirustukset 1:50
 • julkisivupiirustukset 1:100
 • hormi ja tulisijasuunnitelma 1:50 tai 1:20, hormin pystyleikkaus läpivientien ja perustuksen kohdalta.
 • asemapiirros 1:500 tai 1:1000
 • Energiaselvitys, 2 kpl
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus (rtfpdf), 1 kpl
 • Asetuksen 2017/157 mukainen jätevesijärjestelmän suunnitelma, 1 kpl.
 • Ote rakennuskaava-alueella kaavakartasta tai haja-asutusalueella 1:10 000 kartasta, johon tulee merkitä rakennuspaikka, 1 kpl
 • Jäljennös omistusoikeuspaperista, 1 kpl
 • lainhuudatusasiainpöytäkirja, kauppakirja, vuokrasopimus tms.
 • mikäli omistusoikeus on perikunnalla, tulee siitä olla perikunnan jäseniltä kirjallinen suostumus
 • selvitys perikunnasta
 • Naapureiden kuulemislomake(kaikilta rajanaapureilta), 1 kpl
 • mikäli kuulemisen suorittaa rakennusvalvontatoimisto, peritään siitä 83 euroa/naapuri
 • Selvitys kulkuyhteydestä rakennuspaikalta yleiselle tielle, 1 kpl
 • Tiehallinnon kirjallinen lupa, mikäli joudutaan tekemään uusi liittymä yleiselle tielle, 1 kpl
 • Pääsuunnittelijan sitoumus (xlspdf)
 • Maisematyölupahakemus (rtf pdf)
 • Toimenpidelupa (pdf)
 •  

Rakennuslupahakemukseen tulee liittää seuraavanlaiset piirustukset​

Piirustukset tulee olla mittakaavassa ja nimiöllä varustettuja.

1. Pohjapiirros rakennuksesta, josta ilmenee seuraavat seikat:​

 • Mittakaava 1:100 tai 1:50​
 • ulkomitat​
 • väliseinien, ikkunoiden, ovien ja tulisijojen sijainti​
 • huoneiden koko ja käyttötarkoitus​
 • hormisto ja tulisijasuunnitelma tulee piirtää erikseen mittakaavaan 1:50 tai 1:20, hormin pystyleikkaus läpivientien ja perustuksen kohdalta.

2. Leikkauspiirros rakennuksesta, josta ilmenee seuraavat seikat:​

 • Mittakaava 1:100 tai 1:50​
 • rakennuksen korkeusasemat (räystäs, harja, ikkunat, lattia, perustukset ja ulkopuolinen maanpinta)​
 • perustamistapa​
 • kattokaltevuus​
 • asuinrakennuksissa lämmöneristyslaskelmat, seinät ja ylä-ja alapohja​

3. Julkisivut rakennuksesta, kaikista sivuista, joista ilmenee seuraavat seikat:​

 • Mittakaava 1:100 tai 1:50, väritys, seinä ja -kattomateriaalit​

4. Asemapiirros, josta ilmenee seuraavat seikat:​

 • Mittakaava 1:500 tai 1:1000
 • rakennuksen sijainti rakennuspaikalla (myös mahdollinen naapurin sijainti)​
 • kulkutiet, vesi-,viemäri- ja sähköjohdot
 • maaston korkeusasemat, rakennuspaikan koko​
 • etäisyydet muihin rakennuksiin​
 • kaavamerkinnät, pihajärjestelyt, maalämpöjärjestelmien, kaivojen ja jätevesijärjestelmien sijainnit etäisyyksineen rajoista ja rakennuksista

5. Piirustukset tulee varustaa:

 • päiväyksellä​
 • piirtäjän allekirjoituksella​
 • rakennuspaikan tiedoilla​
 • ne tulee taittaa A4-kokoon

Naapurien kuuleminen​

Naapurin kuuleminen rakennuslupa-asiassa on pääsääntö. Rakennuslupaa koskevia kuulemissäännöksiä noudatetaan soveltuvin osin myös toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupa-asioissa.

Eräissä tapauksissa tarvitaan naapurin nimenomainen suostumus. Esimerkiksi viittä metriä lähemmäksi naapurin rajaa rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella edellyttää yleensä naapurin suostumusta.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.
Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta.

Naapuriluettelon on tilattavissa Pudasjärven kaupungin rakennusvalvonnasta tai lupapiste.fi kautta, jolloin rakentaja saa varmasti oikean listan kaikista kuultavista. Naapuriluettelo on voimassa 3 kuukautta. 

Selvitys tiedottamisen asianmukaisesta hoitamisesta tehdään rakennusvalvonnalle Naapureiden kuulemislomake (kaikilta rajanaapureilta), 1 kpl