Pääsuunnittelijan ja työnjohtajien palkkaaminen

Työnjohtajat piirustusten äärellä

Pientalon rakennushankkeeseen ryhtyvän kannattaa kiinnittää hankkeeseensa jo heti hankkeen alussa pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Kummatkin suunnittelijat on oltava nimettyinä rakennuslupaa haettaessa ja heidän hyväksymisensä on lupaehto.

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaisille tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaiset päättävät suunnittelijan kelpoisuudesta. Koulutukseltaan pääsuunnittelija voi olla esim. arkkitehti, insinööri, diplomi-insinööri tai rakennusmestari. Pääsuunnittelija osallistuu hankkeen mahdolliseen aloituskokoukseen ja huolehtii, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuksi.

Pätevän pääsuunnittelijan palkkaaminen on rakentajalle kannattava investointi. Pääsuunnittelija ja vastaava työjohtaja ovat yhdessä apunasi lupaprosessissa ja muissa paperitöissä. Pääsuunnittelija muun muassa auttaa sovittamaan yhteen taloa koskevat toiveesi kaavamääräysten ja tontin vaatimusten kanssa.

Rakentamisessa tarvitaan talon arkkitehtuuripiirustusten lisäksi mm. rakenne- ja perustussuunnitelmat, vesi- ja viemärisuunnitelmat, ilmanvaihto-, sähkö- ja pihasuunnitelmat. Pääsuunnittelijan tehtävänä ja vastuuna on huolehtii siitä, että suunnitelmat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Hän voi auttaa myös löytämään ne paikalliset ammattilaiset, jotka voit palkata tekemään edellä mainitut erillissuunnitelmat.

Kaikilla suunnittelijoilla tulee olla rakennusalan tutkinto ja riittävä kokemus. Päteviä suunnittelijoita löytyy muun muassa valtakunnallisesta suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysrekisteristä, osoitteesta fise.fi

  • Pääsuunnittelijan sitoumus (xls / pdf)

Suosittelemme käyttämään kaikissa rakentamiseen liittyvissä lomakeasioissa ensisijaisesti sähköistä www.lupapiste.fipalvelua

Vastaava työnjohtaja

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä vaaditaan myös vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on rakennustyömaalla osaltaan huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvälle säädetyt ja määrätyt tehtävät suoritetaan. Vastaava työnjohtaja on vastuussa rakennushankkeen rakennustöistä. Vastaavan työnjohtajan rakennuslainsäädäntöön perustuvat velvollisuudet ja vastuu rajoittuvat siihen, mitä rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla on säädetty tai määrätty.

Hyväksymistä vastaavaksi työnjohtajaksi haetaan Pudasjärven rakennusvalvontaviranomaiselta. Vastuista ei voi vapautua muutoin kuin peruuttamalla suostumus kirjallisesti tai hyväksymällä toinen työnjohtaja aikaisemman tilalle.

Vastaava työnjohtaja on koulutukseltaan usein insinööri, rakennusmestari, diplomi-insinööri tai työmaakokemusta omaava arkkitehti. Sama henkilö voi toimia sekä pääsuunnittelijana että vastaavana työnjohtajana ja tehtävien yhdistäminen onkin sekä järkevää että kustannustehokasta. 

  • Vastaavan työnjohtajan hakemus (rtf / pdf)

Suosittelemme käyttämään kaikissa rakentamiseen liittyvissä lomakeasioissa ensisijaisesti sähköistä www.lupapiste.fipalvelua.

Kiinteistön vesi-,viemäri- ja ilmastointilaitteistojen asennustöiden johtaja

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä vaaditaan useassa tapauksessa kvv-työnjohtaja, eli kiinteistön vesi-, viemäri- ja ilmastointilaitteistojen asennustöiden johtaja. Kvv-työnjohtaja vastaa siitä, että suunnitelmia ja työn suorittamista koskevia kiinteistön vesi- ja viemärilaitteista annettuja määräyksiä ja näihin perustuvia kunnassa kvv-töitä valvovan viranomaisen antamia ohjeita noudatetaan. 

Hyväksymistä kvv-työnjohtajaksi haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta. Vastuista ei voi vapautua muutoin kuin peruuttamalla suostumus kirjallisesti tai hyväksymällä toinen työnjohtaja aikaisemman tilalle.

  • Vastaavan työnjohtajan hakemus (rtf / pdf)

Suosittelemme käyttämään kaikissa rakentamiseen liittyvissä lomakeasioissa ensisijaisesti sähköistä www.lupapiste.fipalvelua.